ŽÁDOST O VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Křemenák Petr

ZÁKLADNÍ POPIS

Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyžadují vydání stavebního povolení všechny stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce neuvedené v § 103 a § 104 stavebního zákona.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Stavební povolení je upraveno v § 108 a násl. stavebního zákona.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb“).

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost o vydání stavebního povolení a přílohy stanovené v části B žádosti.
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz .

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání stavebního povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 112 a násl. stavebního zákona a § 71 správního řádu.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

Okruh účastníků stavebního řízení upravuje § 109 stavebního zákona. Řízení je též oznámeno příslušným dotčeným orgánům. Okruh účastníků řízení a dotčených orgánů stanovuje stavební úřad.

DALŠÍ ČINNOSTI

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání stavebního povolení elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
 
Proti stavebnímu povolení se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje odboru územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.
 
ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad.