ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Křemenák Petr

ZÁKLADNÍ POPIS

Podle § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebního úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury, stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, stavbu, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změnu stavby, která je kulturní památkou, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního zákona), nebo kolaudačního rozhodnutí (§ 122a stavebního zákona).

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem o vydání kolaudačního souhlasu je stavebník.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Užívání staveb upravuje § 119 a násl. stavebního zákona.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“).

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost o vydání kolaudačního souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti.
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz .

POPLATKY A ÚHRADA

Vydání kolaudačního souhlasu není zpoplatněno.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby
závěrečná kontrolní prohlídka stavby musí být vykonána do 45 dnů ode dne doručení žádosti o kolaudační souhlas
pokud stavební úřad nezjistí závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby kolaudační souhlas
sou-li na stavbě zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor se závaznými stanovisky, stavební úřad kolaudační souhlas nevydá a rozhodnutím užívání stavby zakáže
stavebník oznámí písemně odstranění nedostatků stavebnímu úřadu, který po ověření, že oznámení odpovídá skutečnosti, vydá kolaudační souhlas do 15 dnů ode dne, kdy mu došlo oznámení stavebníka

DALŠÍ ČINNOSTI

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání kolaudačního souhlasu elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, nelze proti němu uplatnit opravné prostředky.
 
ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad.