OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (územní souhlas)

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Křemenák Petr

ZÁKLADNÍ POPIS

Podle § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) může stavební úřad namísto územního rozhodnutí vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Územní souhlas nelze vydat v případech záměrů, pro které je vyžadováno závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Oznámení záměru (územní souhlas) upravuje § 96 stavebního zákona.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“).

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněný formulář o oznámení záměru (územní souhlas) a přílohy stanovené v části B formuláře.
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz .

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání územního souhlasu upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Je-li oznámení záměru úplné a je-li záměr v souladu s požadavky uvedenými v § 90 stavebního zákona, vydá stavení úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení.
Dojde-li stavební úřad k závěru, že oznámení nebo záměr nesplňuje podmínky pro vydání územního souhlasu, nebo mohou být přímo dotčena práva dalších osob kromě osob uvedených v odst. 3 písm. d), ledaže by s tím tyto osoby vyslovily souhlas, rozhodne usnesením o provedení územního řízení.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

K oznámení záměru v území k vydání územního souhlasu je nutno mimo jiné předložit i souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem dle § 184a stavebního zákona. O vydání územního souhlasu jsou též informovány příslušné dotčené orgány.

DALŠÍ ČINNOSTI

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání územního souhlasu elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě.

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební úřad), ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků.
 
ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad.