OHLÁŠENÍ JEDNODUCHÝCH STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV A UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Křemenák Petr

ZÁKLADNÍ POPIS

Podle § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyžadují ohlášení jednoduché stavby, terénní úpravy a udržovací práce.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

Žadatelem může být fyzická osoba, fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba nebo jejich zplnomocněný zástupce.

PODMÍNKY A POSTUP ŘEŠENÍ

Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací je upraveno v § 104 - § 107 stavebního zákona.

ZAHÁJENÍ ŘEŠENÍ

Podání písemné žádosti na předepsaném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 503/2006 Sb.“).

NA KTERÉ INSTITUCI A S KÝM MŮŽETE TUTO ŽIVOTNÍ SITUACI ŘEŠIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. S referenty stavebního úřadu ve stanovených úředních hodinách nebo po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

POTŘEBNÉ DOKLADY A FORMULÁŘE

Předložit vyplněnou žádost ohlášení stavby a přílohy stanovené v části B žádosti.
Žádost musí být v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu na předepsaném formuláři. Tyto formuláře jsou k dispozici na stavebním úřadu nebo v elektronické podobě na webových stránkách www.rumburk.cz .

POPLATKY A ÚHRADA

Správní poplatky za vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona.

DALŠÍ ÚČASTNÍCI

K ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací je nutno mimo jiné předložit souhlas vlastníka pozemku (stavby, zařízení) pokud se liší od žadatele se záměrem dle § 184a stavebního zákona. O ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích prací jsou též informovány příslušné dotčené orgány.

DALŠÍ ČINNOSTI

Stavební úřad může žadatele vyzvat k doplnění žádosti.

ELEKTRONICKÁ SLUŽBA

Je umožněno žádat o vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, přílohy je nutno fyzicky předložit úřadu do pěti dnů od podání v elektronické podobě

POSTUP DLE PŘEDPISU

Základním právním předpisem je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.
 
ZA SPRÁVNOST POPISU ODPOVÍDÁ

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad.