Vývoz kulturních památek do zahraničí

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Kulturní památku lze dočasně vyvézt do zahraničí – pro účely výstavy, zápůjčky nebo pro jiné účely, například restaurování – jen s předchozím souhlasem Ministerstva kultury. Souhlas Ministerstva kultury musí být vydán na celkovou dobu, kdy se kulturní památka nachází mimo území České republiky tedy včetně doby transportu kulturní památky do místa určení a zpět na území České republiky.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Úmysl vyvézt kulturní památku.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) určení kulturní památky – název a popis, rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR,
b) účel vývozu kulturní památky a způsob jejího užití v zahraničí,
c) údaje o žadateli,
d) dobu, na níž má být kulturní památka vyvezena.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) 3 ks vyplněných formulářů podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, (k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury https://mkcr.cz/assets/kulturni-dedictvi/pamatky/vyvoz-kulturnich-pamatek-do-zahranici/Vyvoz_formular.doc),
b) doklad o vlastnictví kulturní památky,
c) fotodokumentace památky.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Ministerstvo kultury.

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Žádá-li o vydání souhlasu osoba od vlastníka kulturní památky odlišná, je účastníkem řízení i vlastník kulturní památky.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění
Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, v platném znění
Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků, publikovaná pod č. 15/1980 Sb.
Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemný rozklad, který se podává u Ministerstva kultury; o rozkladu rozhoduje ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Pokutu až do výše 4 000 000 Kč je možné uložit fyzické nebo právnické osobě, jestliže zapůjčí do zahraničí nebo se pokusí do zahraničí vyvézt nebo vyveze kulturní památku bez předchozího souhlasu Ministerstva kultury.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

 Je možné usilovat o trvalý vývoz kulturní památky do zahraničí, např. za účelem vybavení bytu, který se nachází mimo území České republiky?

Ne, není to možné. Kulturní památku lze do zahraničí vyvézt pouze na dobu dočasnou nikoli tedy trvale.

 Je nějak omezen vývoz věcí, které nejsou kulturními památkami?

Ve vztahu k zahraničí upravují právní předpisy také nakládání s předměty, které tvoří kulturní dědictví, ale nejsou kulturními památkami. Přesněji vyjádřeno, právní předpisy upravují režim vývozu tzv. předmětů kulturní hodnoty (podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty) do zahraničí. Předmět kulturní hodnoty tj. movitou věc definovanou v příloze 1 uvedeného zákona č. 71/1994 Sb. lze vyvézt pouze s osvědčením, které vydávají odborné organizace (muzea, galerie, knihovny, Národní památkový ústav). Tyto odborné organizace jsou vyjmenovány v příloze 2 zákona č. 71/1994 Sb. včetně vymezení jejich územní působnosti. Předmět kulturní hodnoty lze vyvézt – na základě osvědčení – jak na dobu dočasnou tak i trvale.

 Jak postupovat v případě vývozu kulturní památky mimo území Evropské unie?

Mají-li být kulturní památka nebo předmět kulturní hodnoty vyvezeny z celního území Evropských společenství, je k tomu třeba podle § 4 zákona č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, povolení, které vydává Ministerstvo kultury. K vývozu kulturní památky mimo celní území Evropských společenství je tedy třeba dvou aktů: předchozího souhlasu podle § 20 zákona o státní památkové péči a povolení podle § 4 zákona č. 214/2002 Sb. Oba tyto akty vydává Ministerstvo kultury: souhlas vydává odbor památkové péče Ministerstva kultury, povolení vydává odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručku „Kulturní památky a péče o ně“ je možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/prirucka-vlastnika-kulturni-pamatky-kulturni-pamatky-a-pece-o-ne-290.html, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem".
Materiál „Vývoz kulturních statků do zahraničí“, na webových stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/postupy-pri-vyrizovani-zadosti-a-jinych-dozadani-verejnosti-678.html, složka "Kulturní dědictví/ Muzea, galerie a ochrana movitého kulturního dědictví/Postupy při vyřizování žádostí a jiných dožádání veřejnosti“.

SOUVISEJÍCÍ SITUACE
----------------------------

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1. 10. 2019