Přemístění movité kulturní památky

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Movitou kulturní památku lze z veřejně přístupného místa trvale přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu po vyjádření odborné organizace státní památkové péče.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník movité kulturní památky.
Fyzická či právnická osoba, která prokáže na přemístění konkrétní movité kulturní památky právní zájem.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

- souhlas lze udělit pouze předem, tj. před vlastním přemístěním movité kulturní památky (není možné vydat souhlas následný poté, co byla památka přemístěna),
- souhlas je třeba pouze k trvalému přemístění památky a to pouze k přemístění památky z veřejně přístupných prostor do prostor, které veřejnosti přístupné nejsou.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název movité kulturní památky,
b) přesnou identifikaci současného umístění movité kulturní památky (zejména podle údajů v katastru nemovitostí),
c) přesnou identifikaci místa, na které má být kulturní památka přemístěna (zejména podle údajů v katastru nemovitostí),
d) výčet všech známých účastníků řízení (tj. vždy vlastníka kulturní památky, vlastníka věci, kde se památka nachází, a vlastníka věci, kam má být památka přemístěna).
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) doklad o vlastnictví kulturní památky (popř. čestné prohlášení),
b) lze doporučit i připojení fotodokumentace stávajícího umístění, navrhovaného umístění i samotné kulturní památky,
c) doklad o právním zájmu na přemístění památky (pouze je-li žadatelem jiná osoba než vlastník památky).

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Účastníkem řízení jsou vždy:
a) vlastník movité kulturní památky,
b) vlastník věci, kde se movitá kulturní památka nachází,
c) vlastník věci, kam má být movitá kulturní památka přemístěna.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemné odvolání, které se podává u krajského úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje Ministerstvo kultury.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za přemístění movité kulturní památky bez předchozího souhlasu krajského úřadu trvale z veřejně přístupného místa je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo fyzické osobě pokutu až do výše 4 000 000 Kč.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

Je třeba souhlasu krajského úřadu k dočasnému přemístění movité kulturní památky (např. za účelem restaurování), když se následně movitá kulturní památka vrátí zpět na své místo?

Takového souhlasu není zapotřebí.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručku „Kulturní památky a péče o ně“ je možné otevřít na webových stránkách Ministerstva kultury, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem".

SOUVISEJÍCÍ SITUACE

a) restaurování kulturní památky,
b) obnova kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona,
c) přemístění kulturní památky, která je stavbou.

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

01. 10. 2019