Přemístění stavby, která je kulturní památkou

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Kulturní památku, která je stavbou, lze přemístit jen s předchozím souhlasem krajského úřadu.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník stavby, která je kulturní památkou.
Fyzická či právnická osoba, která prokáže na přemístění konkrétní památky právní zájem.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

- souhlas lze udělit pouze předem, tj. před vlastním přemístěním kulturní památky (není možné vydat souhlas následný poté, co byla památka přemístěna),
- souhlas lze vydat, pokud je zachování kulturní památky na stávajícím místě nemožné, neboť by tím bylo ohroženo fyzické zachování památky.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek ČR,
b) přesnou identifikaci současného umístění památky (zejména podle údajů v katastru nemovitostí),
c) přesnou identifikaci místa, na které má být kulturní památka přemístěna (zejména podle údajů v katastru nemovitostí),
d) výčet všech známých účastníků řízení (tj. vždy vlastníka kulturní památky, vlastníka pozemku, kde se památka nachází, a vlastníka pozemku, kam má být památka přemístěna).
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) doklad o vlastnictví kulturní památky, pokud není evidována v katastru nemovitostí (popř. čestné prohlášení),
b) grafické vyznačení stávajícího umístění kulturní památky,
c) grafické vyznačení nového umístění kulturní památky,
d) lze doporučit i připojení fotodokumentace stávajícího umístění, navrhovaného umístění i samotné kulturní památky,
e) doklad o právním zájmu na přemístění památky (pouze je-li žadatelem jiná osoba než vlastník památky).

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Účastníkem řízení jsou vždy:
a) vlastník kulturní památky,
b) vlastník pozemku, kde se kulturní památka nachází,
c) vlastník pozemku, kam má být kulturní památka přemístěna.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemné odvolání, které se podává u krajského úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje Ministerstvo kultury.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za přemístění nemovité kulturní památky, která je stavbou bez předchozího souhlasu krajského úřadu je možné uložit pokutu až do výše 4 000 000 Kč.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

 Lze obdržet souhlas následně po přemístění národní kulturní památky?

Nikoli. Zákon o státní památkové péči jako jednu z podmínek stanoví, že takový souhlas lze vydat pouze předem.

 Je třeba souhlasu krajského úřadu k dočasnému přemístění movité národní kulturní památky?

Nikoliv, protože § 18 odst. 1 zákona o státní památkové péči se na ní nevztahuje a § 18 odst. 2 se týká pouze trvalého přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa.

 Je třeba souhlasu krajského úřadu k přemístění nemovité kulturní památky, když jde o přemístění v rámci téhož pozemku třeba jen o několik metrů?

Ano. § 18 odst. 1 zákona o státní památkové péči nerozlišuje, "jak daleko" má být nemovitá kulturní památka přemístěna.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručku „Kulturní památky a péče o ně“ je možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury v sekci "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem".

SOUVISEJÍCÍ SITUACE

a) restaurování kulturní památky,
b) obnova kulturní památky, která nebude dále posuzována v režimu stavebního zákona,
c) obnova kulturní památky, která bude dále posuzována v režimu stavebního zákona,
d) přemístění movité kulturní památky.

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1. 10. 2019