Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky z programů Ministerstva kultury

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Kraje a obce poskytují příspěvky na zachování a obnovu kulturních památek, ale některé i pro opravu nemovitostí ležících v památkově chráněných územích, v rámci své samostatné působnosti (§ 16 odst. 1). Proces poskytování příspěvků, náležitosti podání, jeho přílohy apod. se může u jednotlivých krajů a obcí lišit; není proto možné jej jednoduše popsat a je nutno obrátit se na konkrétní kraj či obec. Následující situace se týkají pouze příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury, které v současnosti má hned několik programů pro poskytování příspěvků. Podle § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči může příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnout ze státního rozpočtu Ministerstvo kultury, je-li na zachování kulturní památky mimořádný společenský zájem (například jde-li o kulturní památku na území České republiky svého druhu ojedinělou, je-li kulturní památka v havarijním stavu nezaviněném jejím vlastníkem nebo je-li kulturní památka zařazena do některého ze specializovaných příspěvkových programů Ministerstva kultury).

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Mimořádný společenský zájem na zachování kulturní památky, který je dán zejména tehdy, pokud kulturní památka:
a) je prohlášena za národní kulturní památku,
b) je zapsána na Seznamu světového dědictví anebo tvoří součást souboru, který je zapsán na Seznamu světového dědictví,
c) je v havarijním technickém stavu, pokud tento stav nebyl zaviněn vlastníkem kulturní památky,
d) je zpřístupněna nebo vystavena veřejnosti pro kulturně vzdělávací nebo náboženské účely,
e) tvoří významnou dominantu obce nebo města, popřípadě části krajinného celku,
f) je ojedinělou kulturní památkou svého druhu na území České republiky, nebo
g) je zařazena do některého z programů Ministerstva kultury na úseku státní památkové péče.

U věcí ve společném jmění manželů je třeba, aby s žádostí druhý manžel alespoň souhlasil (nejedná se o běžnou záležitost) nebo aby jí podali oba manželé. Dle § 714 odst. 1 občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého. U věcí, které jsou ve spoluvlastnictví, je třeba dle § 1129 nového občanského zákoníku, aby k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, je třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud (počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společné věci, do 31. prosince 2013 postačovala většina nadpoloviční).
Pro nakládání se společnými částmi domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky nový občanský zákoník uvádí dva režimy rozhodování. Je vázáno na skutečnost, zda se rozhoduje na zasedání shromáždění vlastníků jednotek nebo mimo zasedání.

  • Podle § 1206 odst. 2 je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů.
  • Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Do 31. prosince 2013 byla rozhodná kvora ¾ většina nebo 100 % vlastníků jednotek.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
Vyplněnou žádost vlastníka na příslušném formuláři Ministerstva kultury.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) Doklad osvědčující vlastnické právo ke kulturní památce. Jde-li o nemovitost, rovněž výpis z katastru nemovitostí nebo jeho ověřenou kopii, dále kopii snímku katastrální mapy (popřípadě geometrického plánu), které nejsou starší než šest měsíců.
b) Závazné stanovisko k obnově kulturní památky vydané podle § 14 odst. l zákona o státní památkové péči.
c) Specifikace druhu, rozsahu, způsobu, termínu provedení a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, kterých se žádost o příspěvek týká.
d) Záměr prezentace kulturní památky zpřístupněné veřejnosti pro kulturně vzdělávací účely, pokud se jedná o kulturní památku využívanou tímto způsobem, anebo k tomuto účelu uvažovanou.
e) Jde-li o movitou kulturní památku, specifikace způsobu její ochrany před poškozením, zničením nebo odcizením.
f) Fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, kterých se žádost o příspěvek týká.
g) Výčet příloh nad rámec výše uvedených příloh je uveden vždy na konkrétním formuláři žádosti v jednotlivých programech.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Ministerstvo kultury, které v současné době naplňuje § 16 odst. 2 zákona o státní památkové péči celkem následujícími specializovanými programy:
A. Program záchrany architektonického dědictví
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek, které jsou nejcennější součástí architektonického dědictví (například hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely), konkrétně na práce směřující k záchraně kulturní památky nebo k záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
B. Havarijní program
Z tohoto programu poskytuje Ministerstvo kultury příspěvky na zajištění nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb – kulturních památek.
C. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
V tomto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo mpamátkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z tohoto programu poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí - společně s vlastníkem - na obnově kulturní památky.
D. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny
Z tohoto programu se poskytují příspěvky na obnovu kulturních památek nacházejících se ve vesnických památkových rezervacích a ve vesnických a krajinných památkových zónách (zejména památek lidové architektury, například zemědělských usedlostí, chalup, kapliček a božích muk).
E. Program restaurování movitých kulturních památek
Z tohoto programu jsou poskytovány příspěvky na obnovu (restaurování) movitých kulturních památek, zejména významných děl výtvarných umění nebo uměleckořemeslných prací umístěných v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně vzdělávací nebo náboženské účely (například obrazy a sochy v kostelech).
F. Program podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Podporuje obnovu památkového fondu, kde to efektivně a účelně neumožňují jiné programy Ministerstva kultury. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky.

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

KDO JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Vlastník resp. všichni spoluvlastníci kulturní památky jsou účastníky řízení.

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemný rozklad, který se podává u Ministerstva kultury. Rozhoduje o něm ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

 Je možné získat finanční příspěvek na obnovu kulturní památky opakovaně?

Ano, obecně je to možné.

 Je možné souběh příspěvků z programů Ministerstva kultury?

Ne, souběh není možný, nelze poskytnout z jednoho památkového programu
Ministerstva kultury např. příspěvek na obnovu střechy a z druhého např. na obnovu
fasády téže kulturní památky ve vlastnictví stejného vlastníka.

 Mám jako vlastník kulturní památky na finanční příspěvek nárok?

Ne. Vlastníku kulturní památky může být (nikoliv musí) na jeho žádost
v odůvodněných případech poskytnut finanční příspěvek z rozpočtových prostředků
obce, kraje či ze státního rozpočtu Ministerstvem kultury. Doporučení k přidělení
příspěvku zpracovávají odborné komise.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Informace o programech Ministerstva kultury, předepsané formuláře žádostí, požadavky
na přílohy žádostí a termíny pro podání žádosti poskytne Ministerstvo kultury a jsou
k dispozici též na internetových stránkách Ministerstva kultury – „www.mkcr.cz,
Ministerstvo - Kulturní dědictví - Památková péče - Dotační programy“. Při zpracovávání
žádosti může vlastníkovi kulturní památky poskytnout bezplatnou odbornou pomoc také
Národní památkový ústav, resp. jeho jednotlivá územní odborná pracoviště.

SOUVISEJÍCÍ SITUACE

a) řízení o obnově kulturní památky, která dále bude posuzována v režimu stavebního zákona,
b) řízení o obnově kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona,
c) řízení o restaurování kulturní památky,

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor památkové péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Ing. arch. Hana Šnajdrová

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

31. 10. 2013