Obnova kulturní památky, která dále nebude posuzována v režimu stavebního zákona

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko orgánu památkové péče. Jinou úpravou se rozumí modernizace budovy při nezměněné funkci nebo využití kulturní památky, dále její nástavba či přestavba.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Obecně nejsou stanoveny žádné.
U věcí ve společném jmění manželů je třeba, aby s žádostí druhý manžel alespoň souhlasil (nejedná se o běžnou záležitost) nebo aby jí podali oba manželé. Dle § 714 odst. 1 nového občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého.
U věcí, které jsou ve spoluvlastnictví, je dle § 1129 nového občanského zákoníku, aby k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud (počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společné věci, do 31. prosince 2013 postačovala většina nadpoloviční).
Pro nakládání se společnými částmi domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, nový občanský zákoník uvádí dva režimy rozhodování. Je vázáno na skutečnost, zda se rozhoduje na zasedání shromáždění vlastníků jednotek nebo mimo zasedání.

  • Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů.
  • Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.

Do 31. prosince 2013 byla rozhodná kvora ¾ většina nebo 100 % vlastníků jednotek.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ SITUACE

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název a umístění kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu kulturních památek ČR,
b) popis současného stavu kulturní památky s uvedením závad,
c) předpokládaný rozsah obnovy,
d) investora obnovy,
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení obnovy,
f) předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
Doklad o vlastnictví movité kulturní památky nebo památky neevidované v katastru nemovitostí. Tento doklad může být nahrazen čestným prohlášením.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, úsek státní památková péče, Třída 9. května 1366/48, 40801 Rumburk

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ:

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod. č. 13/2005 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za provedení obnovy kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

Je třeba k prořezu nebo kácení dřevin na zahradě rodinného nebo bytového domu, která je prohlášena za kulturní památku si vždy opatřit závazné stanovisko orgánu památkové péče?

Ano, vlastník musí mít závazné stanovisko orgánu památkové péče. Pod č. 189/2013 Sb. byla publikována vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/). Tato vyhláška nabyla účinnosti 15. 7. 2013. V § 1 písm. c) této vyhlášky je uvedeno, že pro účely této vyhlášky se rozumí zahradou pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu v zastavěném území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Současně je v § 3 písm. d) vyhlášky stanoveno: „Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny nevyžaduje pro dřeviny rostoucí v zahradách.“ V důsledku této úpravy tedy s uvedenými výhradami po 15. 7. 2013 není třeba ke kácení dřevin v uvedených zahradách povolení orgánu ochrany přírody. Avšak zákon o státní památkové péči vyžaduje, aby si vlastník kulturní památky k údržbě kulturní památky, pod kterou lze podřadit i kácení, prořez a i sázení dřevin, vyžádal závazné stanovisko orgánu památkové péče. Dřeviny jsou podle občanského práva součástí pozemku. Pokud je pozemek prohlášen za kulturní památku, je tím i dána rozhodovací pravomoc orgánu památkové péče.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručku „Kulturní památky a péče o ně“ je možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem".

SOUVISEJÍCÍ SITUACE

a) přemístění stavby, která je kulturní památkou,
b) trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa.

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1. 10. 2019