Restaurování kulturní památky, které dále nebude posuzováno v režimu stavebního zákona

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést restaurování movité či nemovité kulturní památky, je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Úmysl restaurovat movitou nebo nemovitou kulturní památku.
U věcí ve společném jmění manželů je třeba, aby s žádostí druhý manžel alespoň souhlasil (nejedná se o běžnou záležitost) nebo aby jí podali oba manželé. Dle § 714 odst. 1 nového občanského zákoníku v záležitostech týkajících se společného jmění a jeho součástí, které nelze považovat za běžné, právně jednají manželé společně, nebo jedná jeden manžel se souhlasem druhého.
U věcí, které jsou ve spoluvlastnictví, je dle § 1129 nového občanského zákoníku, aby k rozhodnutí o významné záležitosti týkající se společné věci, zejména o jejím podstatném zlepšení nebo zhoršení, změně jejího účelu či o jejím zpracování, třeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů spoluvlastníků. Nedosáhne-li se této většiny, rozhodne na návrh spoluvlastníka soud (počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společné věci, do 31. prosince 2013 postačovala většina nadpoloviční).
Pro nakládání se společnými částmi domu, v němž jsou vymezeny bytové a nebytové jednotky, nový občanský zákoník uvádí dva režimy rozhodování. Je vázáno na skutečnost, zda se rozhoduje na zasedání shromáždění vlastníků jednotek nebo mimo zasedání.

  • Podle § 1206 odst. 2 nového občanského zákoníku je shromáždění způsobilé usnášet se, pokud jsou přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí nový občanský zákoník vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. Stanovy sdružení vlastníků jednotek nebo zákon mohou vyžadovat vyšší počet hlasů.
  • Podle § 1214 nového občanského zákoníku v případě rozhodování mimo zasedání je třeba, aby s úpravou souhlasila a k žádosti se připojila většina všech vlastníků jednotek, přičemž stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Mění-li se však všem vlastníkům jednotek velikost podílů na společných částech, nebo mění-li se poměr výše příspěvků na správu domu a pozemku jinak než v důsledku změny podílů na společných částech, vyžaduje se souhlas všech vlastníků jednotek.
Do 31. prosince 2013 byla rozhodná kvora ¾ většina nebo 100 % vlastníků jednotek.
 
JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ SITUACE
Písemnou žádostí.
 
ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ
 
A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název, umístění a popis kulturní památky včetně rejstříkového čísla Ústředního seznamu,
b) popis současného stavu památky s uvedením závad a příčin porušení,
c) navrhovaný způsob restaurátorského zásahu,
d) investora,
e) předpokládané celkové náklady a termín provedení,
f) předpokládaný výsledek zásahu včetně požadavků na prezentaci.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
Doklad o vlastnictví movité kulturní památky nebo památky neevidované v katastru nemovitostí. Tento doklad může být nahrazen čestným prohlášením.
 
NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT
 
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, úsek státní památková péče,
Třída 9. května 1366/48, 40801 Rumburk
 
JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY
 
Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
 
JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ
 
Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.
 
KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU
 
Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.
 
PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 
JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
 
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 
JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ
 
Písemné odvolání, které se podává u správního úřadu, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.
 
JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCHPOVINNOSTÍ
 
Za provedení restaurování kulturní památky bez závazného stanoviska obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo za nedodržení podmínek určených v tomto závazném stanovisku je možné uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, pokutu až do výše 2 000 000 Kč. Za provádění restaurování kulturní památky osobou bez povolení Ministerstva kultury je možné uložit pokutu až ve výši 2 000 000 Kč.
 
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ
 
  • Co je restaurování?
Zákon o státní památkové péči vztahuje pojem restaurování k takovým kulturním památkám nebo jejich částem, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi. Současně platí, že restaurováním se rozumí souhrn specifických výtvarných, uměleckořemeslných a technických prací respektujících technickou a výtvarnou strukturu originálu. Restaurováním tedy nemůže být řemeslná oprava části kulturní památky, která je řemeslnou prací (např. přezdění částečně spadlé cihlové ohradní zdi bez jakéhokoli zdobného prvku).
 
  • Co znamená pro vlastníka povinnost doručit Národnímu památkovému ústavu závěrečnou restaurátorskou zprávu?
V rozhodnutí k restaurování bývá vlastníkovi kulturní památky stanovena povinnost, aby po restaurování kulturní památky zajistil předání závěrečné restaurátorské zprávy Národnímu památkovému ústavu. Na takovouto povinnost by měl vlastník kulturní památky pamatovat ve smlouvě s restaurátorem. Lze doporučit, aby smlouva pamatovala výslovně na povinnost restaurátora předat závěrečnou restaurátorskou zprávu ve výslovně stanovené lhůtě po dokončení restaurování (lhůta by měla odpovídat rozsahu a obtížnosti restaurování). Vlastník se může rozhodnout, zda bude trvat na tom, že restaurátor předá zprávu přímo jemu a vlastník sám takovou zprávu doručí Národnímu památkovému ústavu nebo zda restaurátor pouze vlastníkovi předá doklad o tom, že závěrečnou restaurátorskou zprávu předal Národnímu památkovému ústavu (jedna z těchto variant by ve smlouvě měla být obsažena výslovně). Ve smlouvě by pak mělo být stanoveno, že smlouva je ze strany restaurátora splněna až v momentě předání restaurátorské zprávy, kdy například k tomuto datu by měl být vázán doplatek odměny za restaurování.
 
PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ
Příručku „Kulturní památky a péče o ně“ je možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památky/Návod na řešení životních situací". Dále jsou zde zveřejněny metodické materiály týkající se restaurování:
a) Vyřizování žádosti o restaurování kulturní památky
b) Posuzování žádosti o restaurování kulturní památky
 
SOUVISEJÍCÍ SITUACE
trvalé přemístění movité kulturní památky z veřejně přístupného místa
 
ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR
 
Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče
 
ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ
 
Jahodová Kateřina, DiS
 
NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI
 
1. 1. 2014
 
KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST
 

1.10.2019