Oznámení ohrožení nebo poškození kulturní památky a žádost o rozhodnutí o odstranění závady

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Dojde-li k ohrožení nebo poškození nemovité či movité kulturní památky bez ohledu na to, zda takové ohrožení či poškození nastalo v důsledku činnosti jejího vlastníka či jiné osoby nebo například působením přírodních sil (povodeň, požár způsobený bleskem atp.), musí vlastník kulturní památky tento závadný stav bezodkladně oznámit orgánu památkové péče.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

Vlastník kulturní památky.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Zjištění ohrožení nebo poškození kulturní památky.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemným sdělením o stavu dané kulturní památky a výslovně uvedenou žádostí o vydání rozhodnutí o odstranění závady.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název a umístění kulturní památky,
b) popis současného stavu kulturní památky s výslovným uvedením konkrétních závad,
c) výslovnou formulaci, že vlastník současně žádá o vydání rozhodnutí o způsobu odstranění závady.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
Doklad prokazující vlastnictví kulturní památky nebo sdělení, že tato skutečnost je příslušnému orgánu známa z předchozích správních řízení.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, úsek státní památková péče, Třída 9. května 1366/48, 40801 Rumburk

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Pro toto řízení není výslovně vyžadována účast dalších osob.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemné odvolání se v případě řízení o kulturní památce podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který ve věci rozhodl; o odvolání rozhoduje krajský úřad.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Za nesplnění této povinnosti je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ
-------------------------------------------------------------------------------

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručku „Kulturní památky a péče o ně“ je možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury http://www.mkcr.cz, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem".

SOUVISEJÍCÍ SITUACE
--------------------------------------------------------------------------------

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1.10.2019