Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku

Publikováno: 19.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Ministerstvo kultury může určité věci nebo stavbě odebrat statut kulturní památky, a to na základě § 8 zákona o státní památkové péči v rámci řízení o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI NEBO STAVBY JEDNAT

a) vlastník kulturní památky,
b) právnická osoba, která na zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku prokáže právní zájem,
c) Ministerstvo kultury z moci úřední.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Existence mimořádně závažných důvodů pro zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemnou žádostí.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT
a) název kulturní památky, její rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek a její popis,
b) umístění kulturní památky (u nemovitých věcí (i staveb) určené podle katastru nemovitostí; u movitých věcí dostatečně konkrétní popis tak, aby bylo zřejmé, kde se věc nachází),
c) označení vlastníka nebo spoluvlastníků, případně uživatelů nemovitosti (u právnické osoby název, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování; u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování),
d) odůvodnění žádosti o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku.
B. PŘÍLOHY PODÁNÍ
a) fotografie dokládající aktuální stav kulturní památky,
b) pokud žádost nepodává vlastník, doklad prokazující právní zájem žádající právnické osoby na zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Ministerstvo kultury.

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu v § 71.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

Vlastník, resp. všichni spoluvlastníci věci nebo stavby jsou účastníky řízení, pokud bylo řízení zahájeno z podnětu či na návrh jiné osoby, než vlastníka věci nebo stavby.

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Evropská úmluva o krajině, publikovaná pod. č. 13/2005 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemný rozklad, který se podává u Ministerstva kultury; o rozkladu rozhoduje ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jde-li o kulturní památku, a 4 000 000 Kč, jde-li o národní kulturní památku, je možné uložit fyzické osobě, fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nepečuje o zachování památky, neudržuje ji v dobrém stavu, užívá ji způsobem neodpovídajícím jejímu významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, nechrání ji před ohrožením, poškozením nebo znehodnocením nebo ji znehodnotí nebo zničí.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

 Kdy může být prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku zrušeno?

Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku může být zrušeno pouze v tom případě, pokud k takovému kroku existují mimořádně závažné důvody. Mimořádně závažným důvodem, pro který může být prohlášení určité věci nebo stavby za kulturní památku zrušeno, je například situace, kdy není možné kulturní památku zachovat vůbec pro její rozsáhlé poškození přírodními živly (například při povodni) anebo je sice možné ji zachovat, ale pro její zachování musí být provedeny takové zásahy, které znamenají ztrátu její památkové hodnoty.

 Je špatný stavebně-technický stav kulturní památky důvodem k tomu, aby její památková ochrana byla zrušena?

Špatný stavebně-technický stav kulturní památky může být mimořádně závažným důvodem pro zrušení prohlášení za kulturní památku pouze v případě, že není kulturní památku možno zachovat buď vůbec, nebo by pro její zachování musely bát provedeny takové zásahy, které by znamenaly ztrátu její památkové hodnoty.

 Jak řízení o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku probíhá?

Řízení o zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku může být zahájeno především na základě žádosti. Tuto žádost je oprávněn podat vlastník kulturní památky a také právnická osoba, která sice vlastníkem kulturní památky není, ale na zrušení jejího prohlášení za kulturní památku prokáže právní zájem. Ministerstvo kultury však také může zahájit řízení z moci úřední. V řízení o prohlášení si Ministerstvo kultury opatřuje zejména vyjádření krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a Národního památkového ústavu (jde-li o archeologický nález, pak i vyjádření Akademie věd České republiky). Vlastníkovi věci nebo stavby dává Ministerstvo kultury možnost se v řízení vyjadřovat, navrhovat důkazy a seznamovat se se shromážděnými podklady. Prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku může být zrušeno pouze z mimořádně závažných
důvodů. V řízení Ministerstvo kultury zjišťuje, zda jsou tyto mimořádně závažné důvody v konkrétním případě splněny.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem“.

SOUVISEJÍCÍ SITUACE
---------------------------

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1. 1. 2014

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1. 10. 2019