Prohlášení věci za kulturní památku

Publikováno: 15.11.2019 Autor: Křemenák Petr

Ministerstvo kultury může za kulturní památku prohlásit především věci nebo soubory věcí, které jsou významnými doklady historického vývoje, způsobu života a životního prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti – jde o projevy tvůrčích schopností a práce člověka, které vykazují hodnoty historické, umělecké, vědecké, technické či revoluční. Dále může Ministerstvo kultury prohlásit za kulturní památky věci nebo jejich soubory, které sice samy o sobě nemají uvedené hodnoty, ale mají přímý vztah k významným osobnostem nebo historickým událostem.

KDO JE OPRÁVNĚN VE VĚCI JEDNAT

 • každá fyzická nebo právnická osoba může podat podnět k prohlášení věci za kulturní památku, který Ministerstvo kultury vyhodnotí a případně zahájí řízení o prohlášení,
 • návrh na prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku podává výlučně Akademie věd České republiky.

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

Odůvodněný předpoklad, že věc má hodnoty uvedené v § 2 odst. 1 zákona o státní památkové péči.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZAHÁJIT ŘEŠENÍ TÉTO SITUACE

Písemným podáním.

ZÁKLADNÍ OBSAH A PŘÍLOHY PODÁNÍ

A. PODÁNÍ MUSÍ OBSAHOVAT

 • název a označení věci. V případě souboru věcí označení každé jednotlivé věci v tomto souboru,
 • umístění věci; jde-li o nemovitost - kraj, obec a katastrální území, čtvrť nebo část obce, ulice, číslo popisné, popř. číslo evidenční nebo orientační, parcelní číslo pozemku(ů); jde-li o věc movitou, přesné určení místa, kde se věc nachází,
 • označení vlastníka nebo spoluvlastníků, případně uživatelů věci (u právnické osoby název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování; u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování),
 • popis věci (věcí v souboru), její současný stav a využití,
 • odůvodnění návrhu na prohlášení věci za kulturní památku - uvedení hodnot věci.

B. PŘÍLOHY PODÁNÍ

 • aktuální fotodokumentace; jde-li o nemovitost, pokud možno exteriéru i interiéru; jde-li o soubor, fotografie každé jednotlivé věci (movité či nemovité) v tomto souboru,
 • u nemovitostí lze doporučit výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy.

NA JAKÝ ÚŘAD SE OBRÁTIT

Ministerstvo kultury.

JAKÉ JSOU SPRÁVNÍ A JINÉ POPLATKY

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

JAKÉ JSOU LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ

Lhůty jsou stanoveny ve správním řádu.

KTEŘÍ JSOU DALŠÍ ÚČASTNÍCI POSTUPU

 • vlastník, resp. všichni spoluvlastníci věci jsou účastníky řízení,
 • Akademie věd ČR v případě řízení o archeologickém nálezu

PODLE KTERÉHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU SE POSTUPUJE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

JAKÉ JSOU SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, publikovaná pod č. 73/2000 Sb.m.s.
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), publikovaná pod č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

JAKÉ JSOU OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A JAK SE UPLATŇUJÍ

Písemný rozklad, který se podává u Ministerstva kultury; o rozkladu rozhoduje ministr kultury na základě návrhu rozkladové komise.

JAKÉ SANKCE MOHOU BÝT UPLATNĚNY V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH POVINNOSTÍ

Pokutu až do výše 10 000,- Kč je možné uložit fyzické osobě, jestliže nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku nebo o tom, že ministerstvo kultury hodlá věc prohlásit za kulturní památku z vlastního podnětu, až do rozhodnutí ministerstva kultury, a nesplní – li oznamovací povinnost stanovenou v § 3 odst. 5 památkového zákona. Pokutu až do výše 100 000,- Kč lze uložit právnické osobě, nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, jestliže poruší výše uvedené povinnosti při výkonu své podnikatelské činnosti.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY VEŘEJNOSTI NA TOTO TÉMA A ODPOVĚDI NA NĚ

Kdo může být iniciátorem návrhu na prohlášení věci za kulturní památku?

Každá fyzická nebo právnická osoba může podat podnět k prohlášení věci za kulturní památku. Návrh na prohlášení archeologického nálezu za kulturní památku podává výlučně Akademie věd České republiky.

Jak řízení o prohlášení věci za kulturní památku probíhá?

Řízení o prohlášení věci za kulturní památku zahajuje Ministerstvo kultury zásadně z vlastního podnětu, výjimkou jsou archeologické nálezy. Podání, kterým se toto řízení iniciuje, může učinit kdokoliv. I když toto podání – písemnost adresovaná správnímu orgánu – bývá označeno jako „návrh“, není návrhem na zahájení řízení (žádostí), nýbrž pouze podnětem, na jehož základě může Ministerstvo kultury – po jeho vyhodnocení – zahájit řízení o prohlášení. To neplatí u archeologických nálezů, které jsou prohlašovány na základě návrhu Akademie věd České republiky. V řízení o prohlášení věci za kulturní památku se procesně postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a dále podle § 3 zákona o státní památkové péči. V řízení o prohlášení si Ministerstvo kultury opatřuje zejména vyjádření krajského úřadu, obecního úřadu obce s rozšířenou působností a Národního památkového ústavu, který je odbornou organizací státní památkové péče. Cílem řízení je zjištění, zda věc vykazuje znaky kulturní památky, které jsou stanoveny v § 2 zákona o státní památkové péči.

Je možné prohlásit věc za kulturní památku bez vědomí vlastníka věci?

Ne, toto je zcela vyloučeno. Vlastníkovi věci Ministerstvo kultury vždy oznamuje zahájení řízení a dává mu samozřejmě možnost se v řízení vyjadřovat, navrhovat důkazy a seznamovat se se shromážděnými podklady.

PŘÍSLUŠNÉ INFORMACE MŮŽETE ZÍSKAT TAKÉ Z JINÝCH ZDROJŮ NEBO V JINÉ FORMĚ

Příručka Kulturní památky a péče o ně, možné otevřít na webových stánkách Ministerstva kultury, složka "Kulturní dědictví/Památková péče/Občan a nakládání s památkovým fondem“.

SOUVISEJÍCÍ SITUACE

---------------------------

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ ÚTVAR

Odbor stavební úřad, úsek státní památková péče

ZA SPRÁVNOST NÁVODU ODPOVÍDÁ PAN/PANÍ

Jahodová Kateřina, DiS.

NÁVOD JE ZPRACOVÁN PODLE PRÁVNÍHO STAVU KE DNI

1.6.2008

KDY BYL NÁVOD NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁN NEBO BYLA OVĚŘENA JEHO SPRÁVNOST

1.10.2019