VEŘEJNÝ OPATROVNÍK

Publikováno: 29.10.2019 Autor: Křemenák Petr
 • Veřejný opatrovník - označujeme tak opatrovníka – obec, kde má člověk bydliště, nebo obcí pověřenou organizaci (právnická osoba zřízená obcí k plnění úkolů tohoto druhu).
 • Veřejný opatrovník - jedná se o zákonné zastupování občana na základě rozhodnutí či usnesení soudu, kdy občan byl omezen ve svéprávnosti a soud ustanovil opatrovníka příslušnou obec.
 • Výkon opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti. Veřejné opatrovnictví přichází na řadu až ve chvíli, kdy nemá zájem nikdo mezi příbuznými a blízkými člověka tuto funkci vykonávat a není nalezen jiný vhodný kandidát na opatrovnictví.
 • Omezení svéprávnosti občana rozhoduje na základě podnětu či návrhu okresní soud.

Cílové skupiny obyvatel:

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům

Životní události, které nejčastěji řeší veřejný opatrovník:

 • Opatrovnice poskytují poradenství v této oblasti a to občanům, kteří v rodině nebo v blízkém okolí řeší problémy ohledně svéprávnosti osob. 
 • opatrovník udržuje s opatrovancem vhodným způsobem a v potřebném rozsahu pravidelné spojení, projevovat o opatrovance skutečný zájem, jakož i dbát o jeho zdravotní stav a starat se o naplnění opatrovancových práv a chránit jeho zájmy
 • Rozhoduje-li opatrovník o opatrovancových záležitostech, vysvětlí opatrovanci srozumitelně povahu a následky rozhodnutí (zákon č. 89/2012 Sb. §466 odst. 1)
 • Naplňuje opatrovancova právní prohlášení a dbá jeho názorů, i když je opatrovanec projevil i dříve, včetně přesvědčení nebo vyznání, soustavně k nim přihlíží a zařizuje opatrovancovy záležitosti v souladu s nimi
 • Dbá, aby způsob opatrovancova života nebyl v rozporu s jeho schopnostmi a aby, nelze-li tomu rozumně odporovat, odpovídal i zvláštním opatrovancovým představám a přáním (zákon č. 89/2012 Sb. § 467 odst. 1,2)
 • Spolupracuje se zdravotnickými zařízeními, s rodinou, soudy, ubytovateli, úřady a dalšími institucemi

Právní předpisy:

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád
Zákon č. 108/2016 Sb., o sociálních službách
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením č. 10/2010 Sb. m.s.

Kde, s kým a kdy situaci řešit:

Veřejné opatrovnice je možné kontaktovat telefonicky, nebo osobě, nejlépe pak v úředních dnech. 

Městský úřad Rumburk, Budova C v přízemí

Úřední doba:

Pondělí            8:00 – 12:00               13:00 – 17:00
Středa             08:00 – 12:00             13:00 – 17:00

Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

Pověřená osoba:

Lydie Křížová a Hana Rysová - veřejné opatrovnice

Kontakt: 412 /356 356 a 314 mobil: 601/160 469 email: lydie.krizova@rumburk.cz

                                                                                   Hana.rysova@rumbuk.cz