SOCIÁLNÍ KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ

Publikováno: 29.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Cílové skupiny klientů

  • osoby ve výkonu trestu odnětí svobody
  • osoby ve výkonu vazby
  • osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody
  • osoby propuštěné z výkonu vazby
  • mladí dospělí po ukončení nařízené ústavní či ochranné výchovy
  • mladí dospělí po ukončení pěstounské péče

Životní události, které řeší sociální kurátor pro dospělé:

►kontaktuje klienty ve věznicích, ve školských zařízeních zajišťujících ústavní a ochrannou výchovu, v léčebnách, nouzových nocležnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby,

►společně s odborníky v zařízeních připravuje plynulý přechod klientů do života mimo tato zařízení a napomáhá jejich následné adaptaci,

►pomáhá při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením,

►zajišťuje péči o občany, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech nebo v nich žijí,

►v rámci poradenství poskytuje klientům informace potřebné k překonání jejich nepříznivé životní situace, aplikuje metody sociální práce, pomáhá klientům zprostředkovat kontakt se společenským prostředím, snaží se zabránit sociální izolaci klientů, pomáhá jim při uplatňování práv a oprávněných zájmů,

►je klientům nápomocen/a při obstarávání osobních záležitostí a realizuje sociálně terapeutické činnosti, které se zaměřují na obnovení vztahů klientů s jejich okolím, jejich praktických schopností a dovedností,

►na požádání poskytuje klientům asistenci při různých jednáních,

►usiluje o vytvoření optimálního profesního vztahu s klientem a pomáhá mu formulovat cíle spolupráce,

►vykonává souvislou sociální práci s pachateli trestné činnosti, tj. návštěvy ve věznicích a vazebních věznicích během vazby, výkonu trestu odnětí svobody a před propuštěním z výkonu trestu,

►pomáhá zmírnit dopad vlivu rizikových skupin na klienta,

►vyjednává v zájmu klientů, je-li k tomu klienty zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného života,

Právní předpisy:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu svobody a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.

Kde, s kým a kdy situaci řešit:

Sociálního kurátora je možné kontaktovat telefonicky, nebo osobě, nejlépe pak v úředních dnech.  

-          Městský úřad Rumburk, Budova C v přízemí

Úřední doba:

Pondělí           8:00 – 12:00               13:00 – 17:00
Středa             08:00 – 12:00             13:00 – 17:00

Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

Pověřená osoba:

Bc. Eva Dvořáková - sociální kurátor

Kontakt: 412 /356 3081 mobil: 720/042 931 email: eva.dvorakova@rumburk.cz