SOCIÁLNÍ PRÁCE - sociální pracovník a terénní sociální pracovník

Publikováno: 29.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Sociální práce se snaží o prosazování sociální spravedlnosti, zlepšování kvality života a rozvíjení plného potenciálu každého jednotlivce, skupin a společenství. Sociální práce je na našem oddělení vykonávána sociálními pracovníky a terénními sociálními pracovníky. Sociální pracovník na obci je ve své činnosti nápomocen klientovi řešit jeho jednotlivé problémy a to v mnoha oblastech života. Sociální práce a je opřena o nejrozsáhlejší skupinu klientů, kteří se obrací s žádostí o pomoc v situaci, kdy se ocitli v nelehkých životních podmínkách.

 Jedná se o tyto cílové skupiny obyvatel:

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranti
 • rodiny s dětmi
 • senioři
 • osoby propuštěné z výkonu trestu aj.

Jednotlivé skupiny klientů pak najdou pomoc na našem oddělení a to podle oblasti intervence, kterou potřebují.  

Životní události, které nejčastěji řeší sociální pracovnicí:

►pomáhá při orientaci a výběru vhodné sociální služby (např. domovy pro seniory či zdravotně postižené osoby, pečovatelská služba, azylové domy apod.),

►prostředkování kontaktů s odbornými a specializovanými pracovišti, organizacemi, úřady a institucemi,

► poskytuje administrativní pomoc při vyřizování osobních záležitostí vyplnění formulářů, žádosti, tiskopisů, vyřizování osobních dokladů,

►doprovod k lékaři, na úřady, na instituce aj.,

►spolupráce s okresním, krajským soudem, ČSSZ, ÚP, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovým sektorem, sociálními službami, Policií ČR,

►provádí sociální šetření v rodinách,

►pomáhá při překonávání překážek v souvislosti s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc se sestavením životopisu, nasměrování na vhodnou agenturu práce či organizací  zabývající se zaměstnaností různých cílových skupin občanů),

►poskytuje základní i odborné sociální poradenství v oblasti dluhové problematiky a poskytuje pomoc při řešení finančních problémů s věřiteli či exekutory, sjednávání splátkového kalendáře,

► poskytuje poradenství v jednotlivých dávkových systémech - např. dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky důchodového a nemocenského pojištění,

►poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

►pomáhá řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, spolupráce při hledání vhodného bydlení,

►poskytuje krizovou intervence - sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení.

TERÉNNÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE

Terénní sociální práce je jednou z metod sociální práce zaměřené na pomoc lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci nebo lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách. Hlavním úkolem terénní práce je vyhledávat a kontaktovat rizikové jednice, nabízeti jim pomoc a asistenci. Jedná se především o klienty, kteří sami z různých důvodů institucionální pomoc nevyhledávají, případně ji i odmítají.

Důležitým znakem terénní sociální práce je její poskytování v přirozeném sociálním prostředí klientely.

Životní události, které nejčastěji řeší terénní sociální pracovnice:

►pomáhá řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení, spolupráce při hledání vhodného bydlení,

►zprostředkovává kontakt se společenským prostředím,

►doprovod k lékaři, na úřady, na instituce aj.,

► poskytuje administrativní pomoc při vyřizování osobních záležitostí vyplnění formulářů, žádosti, tiskopisů, vyřizování osobních dokladů,

►poskytuje základní poradenství a kontakty v oblasti dluhové problematiky a poskytuje asistenci při řešení finančních problémů s věřiteli či exekutory, sjednávání splátkového kalendáře.

►poskytuje základní poradenství v jednotlivých dávkových systémech (dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky pro osoby se zdravotním postižením, dávky důchodového a nemocenského pojištění),

►pomáhá při překonávání překážek v souvislosti s hledáním či udržením zaměstnání,

►spolupráce s okresním, krajským soudem, ČSSZ, ÚP, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí, neziskovým sektorem, sociálními službami, Policií ČR,

►poskytuje krizovou intervence - sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení,

►poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Cílové skupiny obyvatel, kterým mohou býti nápomocni terénní pracovníci, jsou obdobné, jako u sociálních pracovnic, avšak nejpočetnější klientelou jsou tyto skupiny obyvatel:

 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranti

Právní předpisy:

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění

Kde, s kým a kdy situaci řešit:

Na webových stránkách města Rumburk, jsou vypsány kontakty na sociální pracovnice a terénní pracovnice, které je možné kontaktovat telefonicky, nebo osobě, nejlépe pak v úředních dnech.

Městský úřad Rumburk, Budova C v přízemí 

Úřední doba:

Pondělí            8:00 – 12:00               13:00 – 17:00
Středa             08:00 – 12:00             13:00 – 17:00

Ostatní dny po předchozí telefonické domluvě

Pověřená osoba:

Bc. Dagmar Hofmanová - vedoucí oddělení sociální a terénní práce

Kontakt: 412 /356 311 mobil: 725/712 721 email: dagmar.hofmanova@rumburk.cz