Uzavření manželství

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.
Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství.

Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Radou obce je stanoveno místo konání sňatečných obřadů: 
obřadní síň v budově MěÚ Rumburk, Třída 9.května 1366/48, 408 01 Rumburk.
Radou obce je stanovena doba konání sňatečných obřadů:
sobota od 9:00-14:00 hodin.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Snoubenci

Podmínky a postup řešení životní situace

Podmínky:

-          zletilost (soud může ve výjimečných případech povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku, jsou-li pro to důležité důvody),

-          svéprávnost (manželství nemůže uzavřít osoba, jejíž svéprávnost byla v této oblasti omezena),

-          stav (manželství nemůže uzavřít osoba, která již dříve uzavřela manželství, ani osoba, která již dříve vstoupila do registrovaného partnerství nebo jiného obdobného svazku uzavřeného v zahraničí, a tento stav stále trvá),

-          má-li být uzavřen církevní sňatek, musí snoubenci nejprve předložit oddávajícímu osvědčení vydané matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Postup:

Na matrice zajistit termín a místo sňatečného obřadu a vyzvednout příslušné formuláře.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Podat vyplněný a podepsaný dotazník k uzavření manželství, případně žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu, spolu s těmito doklady:

-          doklad totožnosti,

-          rodné listy snoubenců a společných dětí.

Jestliže je snoubencem příslušník cizího státu, doporučujeme kontaktovat matriku.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Na matričním úřadě, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9.května 1366/48

matrikářka: Radka Rezková, tel.: 412 356 254, e-mail:radka.rezkova@rumburk.cz
matrikářka: Jitka Růžičková, tel.: 412 356 253, e-mail:jitka.ruzickova@rumburk.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Dotazník k uzavření manželství - je k dispozici na jakémkoliv matričním úřadu.

Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě nebo mimo stanovenou dobu – je k dispozici na matričním úřadu Rumburk.

Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku – je k dispozici na matričním úřadu Rumburk.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3 000 Kč

Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR: 2 000 Kč

Uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo na jiném vhodném místě: 1 000 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Nejsou stanoveny.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém

Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

V případě nevyhovění žádosti je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.

Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení. Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo

d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Městský úřad Rumburk, Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.10.2019