Matriční doklady - rodný, oddací, úmrtní list, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Rodné, oddací a úmrtní listy vydává matriční úřad, v jehož správním obvodu se fyzická osoba narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Jde-li o narození, uzavření manželství, vznik partnerství nebo úmrtí státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydává Úřad městské části Brno-střed, Zvláštní matrika.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.

Matriční úřad vydá matriční doklad:

-          fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,

-          fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

Požádá-li fyzická osoba o vydání matričního dokladu nebo doslovného výpisu z matriční knihy prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství a 30 let u knihy úmrtí.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství se vydává na žádost občana ČR.

V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Podmínky a postup řešení životní situace

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad podle místa trvalého pobytu žadatele.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Žadatel se obrátí osobně nebo písemně na matriční úřad.

Při osobním podání žadatel předloží:

-          doklad totožnosti,

-          veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,

-          ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Při písemném podání žadatel doloží:

-          veřejnou listinu (např. rodný list, rodný a křestní list, případně oddací list) nebo listinu, ze které bude možné dovodit, že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců, nebo kterým prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jeho práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,

-          ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Rodné, oddací a úmrtní listy - na matričním úřadě, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela.

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství – na matričním úřadě podle místa trvalého pobytu žadatele.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9.května 1366/48, kancelář B 14

matrikářka: Radka Rezková, tel.: 412 356 254, e-mail:radka.rezkova@rumburk.cz
matrikářka: Jitka Růžičková, tel.: 412 356 253, e-mail:jitka.ruzickova@rumburk.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Za vydání prvopisu matričního dokladu se neplatí žádný správní poplatek.

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu: 100 Kč

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Lhůta pro vyřízení je30 dnů.  

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání matričního dokladu je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o matrikách, jménu a příjmení, se občan dopouští přestupku.

Přestupky jsou upraveny v ustanovení § 79a zákona o matrikách, jménu a příjmení.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že:

a) úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije matriční doklad, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství a osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku,

b) nesplní oznamovací povinnost matričnímu úřadu při narození, úmrtí, uzavření manželství nebo registrovaném partnerství stanovenou tímto zákonem nebo úmyslně uvede při plnění oznamovací povinnosti nesprávné údaje,

c) v rozporu s § 61 odst. 1 a § 68 odst. 1 úmyslně neužívá v úředním styku jméno, popřípadě jména nebo příjmení, popřípadě více příjmení, která jsou uvedena na matričním dokladu vydaném matričním úřadem v České republice, nebo

d) určí otcovství souhlasným prohlášením rodičů k témuž dítěti opakovaně před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Za přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.10.2019