Ověřování pravosti podpisu a ověřování shody opisů nebo kopie s listinou

Publikováno: 24.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Kdo je oprávněn v této věci jednat/podat žádost apod.
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby.

Podmínky a postup řešení životní situace

Podmínky:

Vidimace - opis/kopie se musí doslova shodovat s předloženu listinou.

Legalizace - žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepíše nebo podpis uzná za vlastní.

Postup:

Na vlastní žádost.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace?

Předložit ověřující osobě listinu, kterou chce vidimovat nebo listinu, na níž má být legalizován podpis.
Žadatel o legalizaci předloží svůj doklad totožnosti.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Vidimaci a legalizaci provádí krajské úřady; obecní úřady obce s rozšířenou působností; obecní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů; újezdní úřady; Česká pošta a Hospodářská komora České republiky.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, Třída 9.května 1366/48

matrikářka: Radka Rezková, tel.: 412 356 254, e-mail:radka.rezkova@rumburk.cz
matrikářka: Jitka Růžičková, tel.: 412 356 253, e-mail:jitka.ruzickova@rumburk.cz
referentka: Lucie Adámková, tel.: 412 356 260, e-mail:lucie.adamkova@rumburk.cz
referentka: Aneta Vélová, tel.: 412 356 252, e-mail: aneta.velova@rumburk.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa 8:00-12:00 a 12:30-17:00 hodin
Pátek 8:00 – 11:00 hodin 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Nejsou stanoveny.

Jaké jsou správní poplatky a jak je lze uhradit?

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie: 30 Kč za každou i započatou stránku.

Ověření podpisu: 30 Kč za každý podpis.

Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo bezhotovostní platbou.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Na počkání.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Nejsou stanoveny.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá

Městský úřad Rumburk, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21.10.2019