Zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

Publikováno: 23.10.2019 Autor: Křemenák Petr

Základní informace k životní situaci

Žadatel o získání nebo rozšíření řidičského oprávnění, se po ukončení výuky a výcviku v autoškole podrobí zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Provozovatel autoškoly je povinen písemně přihlásit žadatele o řidičské oprávnění u obecního úřadu obce s rozšířenou působností ke zkoušce nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení výuky a výcviku, popřípadě k opakované zkoušce. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa provozovny provozovatele autoškoly, který neprodleně písemně sdělí žadateli prostřednictvím autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, popřípadě opakované zkoušky.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení této životní situace

Podmínkou je písemné přihlášení žadatele o řidičské oprávnění provozovatelem autoškoly, který žadatele předvádí v termínu, určeném obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Jakým způsobem zahájit řešení této životní situace?

Žadatel se dostaví na určené místo v termínu určeném obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti doprovází učitel autoškoly, který předloží zkušebnímu komisaři řidičů žádosti o přijetí k výuce a výcviku včetně lékařského posudku.

Ve které instituci životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit?

Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad. Budova C, první patro, kancelář zkušebního komisaře č. 212.

Jaroslav Nedvěd, tel. 412 356 337, e-mail: jaroslav.nedved@rumburk.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa: 08:00 – 12:00 hodin, 12:30 – 17:00
pátek: 08:00 – 11:00 hodin, nebo dle dohody 

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Občanský průkaz, řidičský průkaz v případě, že žadatel rozšiřuje řidičské oprávnění o další skupinu a hotovost k uhrazení poplatku za zkoušku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici?

Žádost o přijetí k výuce a výcviku obdrží každý žadatel ve zvolené autoškole, případně si tuto žádost může stáhnout na webových stránkách www.rumburk.cz, odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický posuzující lékař, případně si ji žadatel může stáhnout na webových stránkách www.mdcr.cz.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit?

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za zkoušku z odborné způsobilosti700 Kč; v případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400 Kč.

Žadatel uhradí příslušný poplatek v kanceláři zkušebního komisaře, v hotovosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zařadí žadatele ke zkoušce z odborné způsobilosti, popřípadě opakované zkoušce tak, aby byla zahájena nejpozději do 15 dnů po obdržení žádosti provozovatele autoškoly o přihlášení ke zkoušce.

Podle kterého právního předpisu se postupuje?

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují?

Proti rozhodnutí zkušebního komisaře o výsledku zkoušky zákon nepřipouští opravný prostředek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností?

Pokud žadatel nepředloží potřebné podklady k vykonání zkoušky, nebude ke zkoušce připuštěn.

Za správnost popisu řešení životní situace odpovídá útvar a kontaktní osoba

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

21. 10. 2019