Informace k voličským průkazům

Publikováno: 9.7.2021 Autor: Křemenák Petr

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb:

  • osobně (nejpozději do 06.10.2021 do 16:00 hodin) nebo
  • písemně v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem (nejpozději do 01.10.2021) nebo
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 01.10.2021)

 

Voličský průkaz bude voliči obecním úřadem předán nejdříve 23.09.2021, a to buď osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

 

Voličský průkaz pro volby do poslanecké sněmovny opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat na Městském úřadu Rumburk,

Třída 9.května 1366/48, Rumburk a informace případně poskytne  sl. Aneta Vélová,

tel.: 412 356 252, e-mail: aneta.velova@rumburk.cz