Informace k voličským průkazům

Publikováno: 11.8.2020 Autor: Křemenák Petr

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to:

  • osobně (nejpozději do 30.09.2020) nebo
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem (nejpozději do 25.09.2020) nebo
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (nejpozději do 25.09.2020)

 

Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16:00 hodin.

Lhůty nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

 

Pro volby do zastupitelstev krajů voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR voličský průkaz opravňuje  k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, popř. v jakémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí na území České republiky.

 

Žádost o vydání voličského průkazu je možné podat na Městském úřadu Rumburk, Třída 9.května 1366/48, Rumburk a informace případně poskytne  sl.Aneta Vélová, tel.: 412 356 252,

e-mail: aneta.velova@rumburk.cz