Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí

Publikováno: 4.4.2019 Autor: Křemenák Petr

Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí

pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech 24. a 25. května 2019

 

 

Členství v okrskové volební komisi při volbách do Evropského parlamentu upravuje zákon

č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – ustanovení § 18.

 

Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu EU,

a)      u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,

b)      který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu,  a

c)      který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

 

Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volby do EP byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (do 24.dubna 2019 do 16,00 hod.) jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise.

 

Delegováním členů a náhradníků podle shora uvedeného ustanovení se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popříp. náhradníka, příp.přechodného pobytu, jde-li o občana jiného členského státu, a jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí a koalice (popř.jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží). Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena a údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové příp. náhradníci zařazeni. Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice (popř. osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena-uvedeno viz výše).

 

 

Radka Rezková v.r.

referent odboru CDSŽÚ