Informace pro občany jiného členského státu EU

žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
Publikováno: 3.4.2019 Autor: Křemenák Petr

Informace pro občany jiného členského státu EU –
žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu –
služba na evidenci obyvatel Městského úřadu Rumburk

  • Občan jiného členského státu EU, který není veden v dodatku stálého seznamu voličů (nehlasoval ani ve volbách do EP, ani ve volbách do zastupitelstev obcí), projeví svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR tím, že podá na obecním úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP, a to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.
  • Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů (hlasoval ve volbách do zastupitelstev obcí), projeví svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR tím, že podá na obecním úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu voličů veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do EP, a to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb.

Žádosti je nutné podávat osobně. Při podání se volič prokáže platným průkazem totožnosti a k žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém žadatel uvede: svoji státní příslušnost; místo pobytu na území ČR; adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do EP veden ve volební evidenci a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR.

Automaticky jsou do seznamu voličů pro volby do EP v roce 2019 přeneseni pouze ti občané jiných členských států EU, kteří byli na základě své žádosti do seznamu již v předchozích volbách do EP zapsáni, a od té doby nepožádali o své vyškrtnutí nebo nepozbyli právo volit.
(Těmto voličům se doporučuje, aby si svůj zápis ověřili na evidenci obyvatel úřadu.)

Vzhledem k tomu, že nejzazší lhůta pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do EP připadá na neděli dne 14.04.2019,
bude tento den zajištěna služba v době od 08,00 do 16,00 hodin,
a to na podatelně budovy „A" Městského úřadu Rumburk, Třída 9.května 1366/48.

Radka Rezková v.r.
referent odboru CDSŽÚ