Informace o volbách do Evropského parlamentu

Publikováno: 15.3.2019 Autor: Jelínek Jiří

VOLBY   DO   EVROPSKÉHO   PARLAMENTU

 

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a konají se ve dnech:

                               pátek   24.05.2019 (14,00 hod. – 22,00 hod.) 

                               sobota  25.05.2019 (8,00 hod. – 14,00 hod.)

 

Informace o podmínkách hlasování

V níže uvedených odkazech Ministerstva vnitra naleznete podmínky pro hlasování ve volbách do Evropského parlamentu:

 

Informace pro občany ČR o podmínkách hlasování do EP na území ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

Informace pro občany ČR žijící v zahraničí o podmínkách hlasování do EP

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-ceske-republiky-zijici-v-zahranici-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu.aspx

 

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování do EP na území ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/texty-informace-pro-obcany-jinych-clenskych-statu-eu-o-podminkach-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

 

Informace k voličským průkazům

Ve volbách do EP bude možné volit také na voličský průkaz, který vydává

a)      obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,

b)      zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem ČR, má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

 

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 17.01.2019), a to:

-          v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče – nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin

-          v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky – nejpozději do 17.05.2019 do 16 hodin

-          osobně – nejpozději do 22.05.2019 do 16 hodin

 

Voličské průkazy se  vydávají  od  09.05.2019  osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo se voliči zašle. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.