Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí pro volby do ZO 2018

Publikováno: 20.8.2018 Autor: Jelínek Jiří

Informace o delegování členů do okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstev obcí, konané ve dnech 05. a 06. října 2018

 

Členství v okrskové volební komisi (dále jen „OVK“) při volbách do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb ., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“).

 

Členem okrskové volební komise může podle ust. § 17 odst. 1 zákona o volbách být

  • státní občan ČR a státní občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (občané EU),
  • jenž je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území ČR (v případě státního občana jiného členského státu EU i k registrovanému přechodnému pobytu),
  • který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let,
  • u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva ve smyslu ust. § 4 odst. 2 písm. a) až d) zákona o volbách (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva, zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí),
  • a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je OVK vytvořena.

 

Podle ust. § 17 odst. 2 zákona o volbách, každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb (do 05. září 2018 do 16,00 hod.) jednoho člena a jednoho náhradníka do OVK v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

 

Delegováním členů a náhradníků podle shora uvedeného ustanovení se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu člena, popříp. náhradníka (příp.přechodného pobytu, jde-li o cizince), a dále jméno a příjmení zmocněnce volební strany (popř.jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží). Dále může seznam obsahovat telefonní číslo, adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena a údaj, do které OVK mají být delegovaní členové příp. náhradníci zařazeni. Seznam podepíše zmocněnec volební strany (popř. osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena-uvedeno viz výše).

 

 

Radka Rezková v.r.

oprávněná úřední osoba

Soubory ke stažení

clanky6518/pris_p6_priloha1_5857.docx15 KBpris_p6_priloha1_5857.docxvloženo: 20. 08. 2018, 15:15h