Odbor životního prostředí

Publikováno: 9.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

16.01 - úsek vodoprávního úřadu

16.02 - úsek ochrany přírody a krajiny

16.03 - úsek odpadového hospodářství

16.04 - úsek ochrany zemědělského původního fondu

16.05 - úsek koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek (včetně stanovisek-vyjádření, resp. závazných stanovisek o orgánu-úřadu státní-veřejné správy)

16.06 - úsek ochrany ovzduší

16.07 - úsek rostlinolékařské péče

16.08 - úsek lesního hospodářství

16.09 - úsek myslivosti

16.10 - úsek rybářství

16.11 - úsek ochrany zvířat

16.12 - úsek záchytné kotce

Označení správních orgánů v přenesené působnosti (1,2,3): Městský úřad Rumburk - vodoprávní úřad, Městský úřad Rumburk - orgán ochrany přírody, Městský úřad Rumburk - orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zemědělského půdního fondu, Městský úřad Rumburk - orgán ochrany ovzduší, Městský úřad Rumburk - orgán státní správy lesů, Městský úřad Rumburk - orgán státní správy myslivosti., Městský úřad Rumburk - orgán ochrany zvířat.

Zpřístupňování informací dle § 30 ods. 1 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZvše

Odbor životního prostředí (OZP)

Janatová Štěpánka

Lesní hospodářství, myslivost
(MU C314)

Dle Přílohy č. 1 bodu 16 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 15.07.2019 činí působnost a rámcová náplň činnosti odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

 

-                      V rámci přenesené působnosti (výkonu státní správy) ve správním obvodu obce s rozšířenou působností řeší oblast vodního hospodářství, lesního hospodářství, myslivosti, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, oblast odpadů, rostlinolékařské péče, rybářství, veterinární péče, ochrany zvířat, včetně vedení správních řízení.

-                      Zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu pro vodní díla v rozsahu působnosti
dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů,

-          V rámci samostatné působnosti odboru spadají do jeho gesce záchytné kotce
pro opuštěná a toulavá zvířata.

 

Odbor se organizačně člení na:

16.01 – úsek vodoprávního úřadu

16.02 – úsek ochrany přírody a krajiny

16.03 – úsek odpadového hospodářství

16.04 – úsek ochrany zemědělského původního fondu

16.05 – úsek koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek

16.06 -  úsek ochrany ovzduší

16.07 – úsek rostlinolékařské péče

16.08 – úsek lesního hospodářství

16.09 – úsek myslivosti

16.10 – úsek rybářství

16.11 – úsek ochrany zvířat

16.12 – úsek záchytné kotce

 

 

16.01 – úsek vodoprávního úřadu

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako vodoprávní úřad v rozsahu svěřeném obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a
o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů, včetně své působnosti jako speciální stavební úřad dle zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů,

-          vykonává státní správu jako vodoprávní úřad v rozsahu svěřeném obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon a vodovodech a kanalizacích), v platném znění a souvisejících právních předpisů,

-          v době mimo povodeň jako obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje
dle ustanovení § 79 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:   

  

VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

STANOVISKA (VYJÁDŘENÍ), ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNŮ (ÚŘADŮ) OŽP

 

16.02 – úsek ochrany přírody a krajiny 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán ochrany přírody v rozsahu svěřeném obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:   

 

16.03 – úsek odpadového hospodářství 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství v rozsahu svěřeném obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

 

16.04 – úsek ochrany zemědělského půdního fondu 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

 

 

16.05 – úsek koordinovaných stanovisek a koordinovaných závazných stanovisek

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          koordinuje a následně vydává dle ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění závazná stanoviska, respektive stanoviska Městského úřad Rumburk, který působí v postavení několika dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů současně.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

16.06 – úsek ochrany ovzduší

 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán ochrany ovzduší v rozsahu svěřeném obcím, obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

 

ORGÁN OCHRANY OVZDUŠÍ

STANOVISKA (VYJÁDŘENÍ), ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNŮ (ÚŘADŮ) OŽP

 

16.07 – úsek rostlinolékařské péče

 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán státní správy ve věcech rostlinolékařské péče v rozsahu svěřeném obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

 

16.08 – úsek lesního hospodářství 

 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán státní správy lesů v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů,

-          vykonává státní správu jako orgán veřejné správy v oblasti nakládání s reprodukčním materiálem v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a
k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

16.09 – úsek myslivosti

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán státní správy myslivosti v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

 

16.10 – úsek rybářství

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán státní správy rybářství v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

16.11 – úsek ochrany zvířat 

 

A) Samostatná působnost

-          Nevykonává.

B) Přenesená působnost

-          vykonává státní správu jako orgán ochrany zvířat v rozsahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozšířenou působností zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů,

-          vykonává státní správu jako orgán státní správy ve věcech veterinární péče v rozsahu svěřeném obcím č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění.

 

16.12 – úsek záchytné kotce

A) Samostatná působnost

-          přijímá toulavá, opuštěná a týraná zvířata v rámci kompetence a předává je osvojitelům či původním majitelům,

-          spolupracuje s Krajskou veterinární správou pro Ústecký kraj, Policií ČR, Městskou policí Rumburk, Městským úřadem Rumburk-orgánem ochrany zvířat, a dalšími příslušnými institucemi,

-          spolupracuje s výše uvedenými orgány dle potřeby při odchytu toulavých a opuštěných zvířat a odebraných týraných zvířat,

-          provádí ošetřovatelské práce u zvířat a veškerou hygienickou práci – desinfekci, dezinsekci a deratizaci dle potřeby,

-          vede evidenci přijatých a vydaných zvířat,

-          výkon veškeré činnosti v souladu s platným provozním řádem Záchytných kotců Rumburk.

Více na webu Města Rumburk, v oddílu životní situace > životní prostředí:

B) Přenesená působnost

-          Nevykonává.

Soubory ke stažení

Ovzduší

clanky5639/pris_p6_priloha1_3415.pdf43 KBŽádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojůvloženo: 28. 04. 2017, 10:57h

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, RESP. KOORDINOVANÉ STANOVISKO

clanky5639/pris_p6_priloha1_9457.pdf429 KBžádost o vydání změnu nebo doplnění koordinovaného závazného stanoviska resp koordinovaného stanoviska Městského úřadu Rumburkvloženo: 04. 03. 2021, 16:29h

LES

clanky5639/lovecky_listek.pdf2 MBŽádost o vydání loveckého lístkuvloženo: 22. 11. 2019, 09:21h
clanky5639/94.pdf40 KBŽádost o udělení souhlasu ke stavbě nebo zařízení, k jejich změnám nebo odstranění ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h
clanky5639/95.pdf48 KBŽádost o udělení souhlasu k odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení užívání pozemků pro plnění funkce lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h

Rybářství

clanky5639/rybarsky_listek.pdf404 KBžádost o vydání rybářského lístku - czvloženo: 02. 07. 2024, 09:32h

Příroda a krajina

clanky5639/186.pdf47 KBžádost o udělení souhlasu ke změně krajinného rázuvloženo: 28. 04. 2017, 11:15h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4093.pdf49 KBŽádost o udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvkuvloženo: 17. 07. 2017, 09:01h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4094.pdf37 KBŽádost o povolení kácení dřevinvloženo: 17. 07. 2017, 08:59h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4102.pdf487 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů), při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotníchvloženo: 18. 07. 2017, 09:27h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4160_1.doc49 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž stavem byl ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahuvloženo: 08. 08. 2017, 10:12h

Zemědělský půdní fond

clanky5639/1_oznameni_realizace_zameru.pdf427 KBOznámení zahájení realizace záměru, popř. zahájení další etapy záměruvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/zpf_zadost.pdf2 MBŽádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fonduvloženo: 28. 05. 2024, 10:51h
clanky5639/3_zadost_o_rozhodnuti_v_pochybnosti.pdf425 KBŽádost o rozhodnutí v pochybnostivloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/zadost_o_vydani_rozhodnuti_odvody.pdf45 KBŽádost o vydání rozhodnutí o odvodechvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h

VODA

clanky5639/1_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_o_jeho_zmenu.pdf409 KB1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:26h
clanky5639/2_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf339 KB2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/3_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf305 KB3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/4_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_o_jeho_zmenu.pdf332 KB4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/5_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf308 KB5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/6_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf298 KB6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/7_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_o_jeho_zmenu.pdf311 KB7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/8_zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf387 KB8 Žádost o stavební povolení k vodním dílůmvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/9_zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod,_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti.pdf385 KB9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)vloženo: 05. 09. 2018, 16:09h
clanky5639/10_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky_do_kanalizace_nebo_o_jeho_zmenu.pdf396 KB10 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/pris_p6_priloha1_7639.pdf187 KB11 Žádost o udělení souhlasuvloženo: 23. 10. 2019, 14:41h
clanky5639/12_zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu_vydavane_v_ramci_spolecneho_rizeni.pdf316 KB12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízenívloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/13_zadost_o_vyjadreni.pdf297 KB13 Žádost o vyjádřenívloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/14_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf425 KB14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních dělvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/15_ohlaseni_udrzovacich_praci,_obnovy_vodniho_dila_zivelni_pohromou_nebo_havarii,_vodohospodarskych_uprav1.pdf279 KB15 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úpravvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/16_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_ke_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_takovemu_odberu.pdf290 KB16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběruvloženo: 05. 09. 2018, 16:09h
clanky5639/17_zadost_o_povoleni.pdf295 KB17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění vloženo: 10. 09. 2018, 08:23h
clanky5639/18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod_potrebne_k_takovemu_vypousteni.pdf305 KB18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnívloženo: 10. 09. 2018, 08:23h
clanky5639/19_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf311 KB19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/20_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu_§_30.pdf385 KB20 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu § 30vloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu_§_58.pdf404 KB21 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu § 58vloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/22_zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf373 KB22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/23_zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnych_latek_nebo_o_povoleni_vyjimky_pri_pouziti_zavadnych_latek_nebo_jeho_zmenu.pdf648 KB23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/24_zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf238 KB24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vodvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/25_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf270 KB25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dílavloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/26_zadost_o_vydani_spolecneho_povoleni.pdf2 MB26 Žádost o vydání společného povolenívloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/27_oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf43 KB27 Oznámení změny v užívání stavby vodního dílavloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/28__zadost_o_osvedceni_existence_prava_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_z_historicke_studny_.pdf34 KB28 Žádost o osvědčení existence práva k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) z historické studnyvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/29_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_-_obecne.pdf40 KB29 Žádost o ověření pasportu stavby vodního díla - obecněvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/30_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_-_studny.pdf40 KB30 Žádost o ověření pasportu stavby vodního díla - studnyvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/31_ohlaseni_odstraneni_stavby_vodniho_dila.pdf38 KB31 Ohlášení odstranění stavby vodního dílavloženo: 05. 09. 2018, 15:39h

ODPADY

clanky5639/pris_p6_priloha2_9755.pdf419 KBŽádost o závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství vloženo: 26. 04. 2021, 08:12h
clanky5639/pris_p6_priloha1_9755.pdf423 KBŽádost o vyjádření orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářstvívloženo: 26. 04. 2021, 08:12h

OŽP STANOVISKA VYJÁDŘENÍ RESP ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNU, ÚŘADU STÁTNÍ SPRÁVY

clanky5639/pris_p6_priloha1_9768.pdf433 KBOŽP žádost o stanovisko vyjádření resp závazné stanovisko orgánu, úřadu státní správyvloženo: 26. 04. 2021, 08:16h

Soubory ke stažení

Ovzduší

clanky5639/pris_p6_priloha1_3415.pdf43 KBŽádost o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojůvloženo: 28. 04. 2017, 10:57h

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO, RESP. KOORDINOVANÉ STANOVISKO

clanky5639/pris_p6_priloha1_9457.pdf429 KBžádost o vydání změnu nebo doplnění koordinovaného závazného stanoviska resp koordinovaného stanoviska Městského úřadu Rumburkvloženo: 04. 03. 2021, 16:29h

LES

clanky5639/lovecky_listek.pdf2 MBŽádost o vydání loveckého lístkuvloženo: 22. 11. 2019, 09:21h
clanky5639/94.pdf40 KBŽádost o udělení souhlasu ke stavbě nebo zařízení, k jejich změnám nebo odstranění ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h
clanky5639/95.pdf48 KBŽádost o udělení souhlasu k odnětí pozemků plnění funkcí lesa nebo omezení užívání pozemků pro plnění funkce lesavloženo: 28. 04. 2017, 10:58h

Rybářství

clanky5639/rybarsky_listek.pdf404 KBžádost o vydání rybářského lístku - czvloženo: 02. 07. 2024, 09:32h

Příroda a krajina

clanky5639/186.pdf47 KBžádost o udělení souhlasu ke změně krajinného rázuvloženo: 28. 04. 2017, 11:15h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4093.pdf49 KBŽádost o udělení souhlasu k zásahu do významného krajinného prvkuvloženo: 17. 07. 2017, 09:01h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4094.pdf37 KBŽádost o povolení kácení dřevinvloženo: 17. 07. 2017, 08:59h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4102.pdf487 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les z důvodů pěstebních (obnova nebo výchovná probírka porostů), při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotníchvloženo: 18. 07. 2017, 09:27h
clanky5639/pris_p6_priloha1_4160_1.doc49 KBoznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les, jejichž stavem byl ohrožen život či zdraví nebo hrozila-li škoda značného rozsahuvloženo: 08. 08. 2017, 10:12h

Zemědělský půdní fond

clanky5639/1_oznameni_realizace_zameru.pdf427 KBOznámení zahájení realizace záměru, popř. zahájení další etapy záměruvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/zpf_zadost.pdf2 MBŽádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fonduvloženo: 28. 05. 2024, 10:51h
clanky5639/3_zadost_o_rozhodnuti_v_pochybnosti.pdf425 KBŽádost o rozhodnutí v pochybnostivloženo: 28. 04. 2017, 11:17h
clanky5639/zadost_o_vydani_rozhodnuti_odvody.pdf45 KBŽádost o vydání rozhodnutí o odvodechvloženo: 28. 04. 2017, 11:17h

VODA

clanky5639/1_zadost_o_povoleni_k_nakladani_s_povrchovymi_nebo_podzemnimi_vodami_nebo_o_jeho_zmenu.pdf409 KB1 Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:26h
clanky5639/2_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf339 KB2 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/3_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_o_jeho_zmenu.pdf305 KB3 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/4_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_nebo_o_jeho_zmenu.pdf332 KB4 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/5_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_povrchovych_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf308 KB5 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/6_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_nebo_o_jeho_zmenu.pdf298 KB6 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/7_zadost_o_povoleni_k_nekterym_cinnostem_nebo_o_jeho_zmenu.pdf311 KB7 Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:35h
clanky5639/8_zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf387 KB8 Žádost o stavební povolení k vodním dílůmvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/9_zadost_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod,_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti.pdf385 KB9 Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)vloženo: 05. 09. 2018, 16:09h
clanky5639/10_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_s_obsahem_zvlast_nebezpecne_zavadne_latky_do_kanalizace_nebo_o_jeho_zmenu.pdf396 KB10 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/pris_p6_priloha1_7639.pdf187 KB11 Žádost o udělení souhlasuvloženo: 23. 10. 2019, 14:41h
clanky5639/12_zadost_o_zavazne_stanovisko_vodopravniho_uradu_vydavane_v_ramci_spolecneho_rizeni.pdf316 KB12 Žádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu vydávané v rámci společného řízenívloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/13_zadost_o_vyjadreni.pdf297 KB13 Žádost o vyjádřenívloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/14_zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu_k_uzivani_vodnich_del.pdf425 KB14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních dělvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/15_ohlaseni_udrzovacich_praci,_obnovy_vodniho_dila_zivelni_pohromou_nebo_havarii,_vodohospodarskych_uprav1.pdf279 KB15 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úpravvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/16_zadost_o_povoleni_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_ke_studni_nebo_jinemu_vodnimu_dilu_potrebnemu_k_takovemu_odberu.pdf290 KB16 Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběruvloženo: 05. 09. 2018, 16:09h
clanky5639/17_zadost_o_povoleni.pdf295 KB17 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění vloženo: 10. 09. 2018, 08:23h
clanky5639/18_zadost_o_povoleni_k_vypousteni_odpadnich_vod_do_vod_podzemnich_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_a_o_stavebni_povoleni_k_domovni_cistirne_odpadnich_vod_potrebne_k_takovemu_vypousteni.pdf305 KB18 Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštěnívloženo: 10. 09. 2018, 08:23h
clanky5639/19_ohlaseni_vodnich_del_urcenych_pro_cisteni_odpadnich_vod_do_kapacity_50_ekvivalentnich_obyvatel.pdf311 KB19 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatelvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/20_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu_§_30.pdf385 KB20 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu § 30vloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/21_zadost_o_stanoveni_ochranneho_pasma_vodniho_zdroje_nebo_jeho_zmenu_§_58.pdf404 KB21 Žádost o stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu § 58vloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/22_zadost_o_stanoveni_zpusobu_a_podminek_pro_vypousteni_dulnich_vod_do_vod_povrchovych_nebo_podzemnich_nebo_jeho_zmenu.pdf373 KB22 Žádost o stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/23_zadost_o_stanoveni_podminek_pro_pouziti_zavadnych_latek_nebo_o_povoleni_vyjimky_pri_pouziti_zavadnych_latek_nebo_jeho_zmenu.pdf648 KB23 Žádost o stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo o povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnuvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/24_zadost_o_vyjimku_z_dosahovani_cilu_ochrany_vod.pdf238 KB24 Žádost o výjimku z dosahování cílů ochrany vodvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/25_zadost_o_schvaleni_manipulacniho_radu_vodniho_dila.pdf270 KB25 Žádost o schválení manipulačního řádu vodního dílavloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/26_zadost_o_vydani_spolecneho_povoleni.pdf2 MB26 Žádost o vydání společného povolenívloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/27_oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby_vodniho_dila.pdf43 KB27 Oznámení změny v užívání stavby vodního dílavloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/28__zadost_o_osvedceni_existence_prava_k_odberu_podzemnich_vod_pro_potreby_jednotlivych_obcanu_domacnosti_z_historicke_studny_.pdf34 KB28 Žádost o osvědčení existence práva k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) z historické studnyvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/29_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_-_obecne.pdf40 KB29 Žádost o ověření pasportu stavby vodního díla - obecněvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/30_zadost_o_overeni_pasportu_stavby_vodniho_dila_-_studny.pdf40 KB30 Žádost o ověření pasportu stavby vodního díla - studnyvloženo: 05. 09. 2018, 15:39h
clanky5639/31_ohlaseni_odstraneni_stavby_vodniho_dila.pdf38 KB31 Ohlášení odstranění stavby vodního dílavloženo: 05. 09. 2018, 15:39h

ODPADY

clanky5639/pris_p6_priloha2_9755.pdf419 KBŽádost o závazné stanovisko orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství vloženo: 26. 04. 2021, 08:12h
clanky5639/pris_p6_priloha1_9755.pdf423 KBŽádost o vyjádření orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářstvívloženo: 26. 04. 2021, 08:12h

OŽP STANOVISKA VYJÁDŘENÍ RESP ZÁVAZNÁ STANOVISKA ORGÁNU, ÚŘADU STÁTNÍ SPRÁVY

clanky5639/pris_p6_priloha1_9768.pdf433 KBOŽP žádost o stanovisko vyjádření resp závazné stanovisko orgánu, úřadu státní správyvloženo: 26. 04. 2021, 08:16h