Slavnostní odhalení památníku na Studánce

Publikováno: 30.1.2017 Autor: admin

Tisková zpráva ze dne 20. 1. 2014:

Slavnostní odhalení památníku na Studánce v sobotu 25. ledna 2014 v 10.30 hodin - Obnovený památník jako dar studánecké rodačce Marii Kaufmann Henkeové ke stým narozeninám

 

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil na sobotu 25. ledna 2014 v 10.30 hodin slavnostní znovuodhalení opraveného památníku obětem první světové války obce Studánka na místním hřbitově. Sraz účastníků akce je před kostelem sv. Františka z Assisi.Svaz vysloužilců zařadil úspěšně dokončený projekt do početné řady realizovaných akcí. Vzpomeňme obnovení památníku v Novém Hraběcí, obnovení pomníku vojínu Richterovi na Schweidrichu, obnovení válčených hrobů na šluknovském hřbitově, obnovení pomníku padlým turnerům v Jiříkově – Filipově, obnovení jubilejního pomníku na počest císaře Františka Josefa I. a vysazení památného dubu ve Šluknově na Křížovém vrchu, rekonstrukce památníku na varnsdorfském hřbitově či nalezení pomníku k poctě básníka Körnera, který se dnes nachází díky iniciativě svazu v blízkosti šluknovského vlakového nádraží.

Obec Studánka je neodmyslitelně spjata s Marií Kaufmann – Henkeovou, rodačkou, jež oslaví dne 22. ledna 2014 rovných sto let. S humorem sobě vlastním vždy ráda vyprávěla různé příhody ze života malé obce a také o svém celoživotním poslání pečovat o německé hroby na místním hřbitově. Proto ne náhodou Hynek Domalíp oslovil tuto vzácnou pamětnici, zda by nevzpomněla na podrobnosti týkající se památníku obětem první války na studáneckém hřbitově. Sama označila za velmi ironické, že k naprosté devastaci došlo paradoxně až po „sametové revoluci“, (což je víc než zarážející, kdy pomyslíme, kolikráte mohl být v souvislosti dějinnými událostmi památník zrušen či s posvěcením úřadů přetvořen v pomník jiného určení). Již léta tedy pomník chátral. Aby paní Henkeová nepřišla zkrátka, vysloužilci pro ni připravili malé překvapení. Pracně byly dohledány informace, kdy a kde padli její strýcové ve WWI (Josef a Heinrich Kaufmannovi) a kde jsou pohřbeni. Dále došlo k dohodě, že budou oba její příbuzní uvedeni na dodatečné desce pomníku padlým na Studánce, ač na původní nebyli uvedeni, což je zcela běžný jev. Vysloužilci mohou být právem hrdí, že splnili svůj slib a v rekordním čase obnovili a ke stým narozeninám paní Henkeové symbolicky věnují znovuodhalený památník, o který pečovala po celý svůj život, dokud jí fyzické síly stačily.

Památník na Studánce byl obnoven z podnětu svazu, ve spolupráci s varnsdorfským zastupitelem a patriotem Jiřím Suchardou a celkovou rekonstrukci finančně zastřešilo zastřešilo Město Varnsdorf. Minulou sobotu se uskutečnila brigáda členů svazu, aby bylo místo pietně upraveno a připraveno na slavnostní odhalení. Po devadesáti pěti letech se vrací pomníku jeho původní účel i krása. Datum odhalení přímo koresponduje s oslavou stých narozenin paní Marie Henkové a tímto se připojují členové svazu do špalíru gratulantů.

„V sobotu 25. ledna se v 10:30 hod. sejdeme před studáneckým kostelem, odkud půjdeme ve slavnostním průvodu k pomníku na hřbitově. Zde bude pomník slavnostně odhalen a požehnán, následovat budou proslovy zástupců města i našeho svazu. Po čestné salvě si vyslechneme Rakouskou císařskou hymnou a na závěr bude pro pozvané hosty připraveno pohoštění“, uvedl Hynek Domalíp, iniciátor akce obnovy tohoto památníku.„Zvláštní poděkování za uskutečnění rekonstrukce pomníku patří zastupitelům Města Varnsdorf a především pak panu Jiřímu Suchardovi. Dále také členům našeho svazu, kteří vynaložili obrovské úsilí a prokázali velkou trpělivost i vytrvalost, při zjišťování jmen padlých uvedených na pomníku“, jak doplnil.

Organizátoři sobotní akce jsou připraveni zodpovědět veškeré dotazy týkající tématu vysloužilců a období první světové války v regionu či nadchnout nové sponzory či nalézt spolupracovníky. Zejména aktivní spolupráce s pamětníky či zájemci z řad veřejnosti přináší stále řadu nových podnětů, jež jsou zohledňovány v další činnosti svazu. „Tento rok, kdy je připomínáno smutné sté výročí vypuknutí první světové války, je plánováno několik větších akcí. Jmenujme odhalení památníku v Rožanech, odhalení pamětní desky padlým turnerům ve varnsdorfské sokolovně, obnov zničeného památníku na Valdeku, opravu válečných hrobů v obci Mikulášovice či práci na znovuodhalení památníku obětem první světové války obce Dolní Křečany“, připomněl Milan Vašíček.

Veřejnost se s činností spolku může seznámit internetových stránkách www.vyslouzilci.cz. Záběr svazu je velmi široký a pro realizaci projektů je nutná podpora veřejnosti, a to nejen ta hmotná. „Spolek de facto obnovou válečných hrobů a památníků výrazně pomáhá při obnově místní krajiny. Členové se cíleně snaží kontaktovat starousedlíky a skládat tak mozaiku o zapomenutých tématech minulosti ne až tak dávné. A máme za sebou řadu úspěšných zásahů a pro region důležitých objevů“, uvádí Milan Vašíček.„Litera zákona o udržování válečných hrobů hovoří ke všem dosti jasně, avšak stále panuje názor, že by bylo výhodnější přesunout péči o ně právě na podobné nadšence jako jsme my. Obnově válečných hrobů a pátrání po stopách minulosti věnujeme nezištně veškerý volný čas, ale finanční podporu potřebujeme, stejně jako vstřícnost kompetentních úřadů“, doplnil Milan Vašíček. I přes získané finanční prostředky z grantových projektů, které jsou cele věnovány ve prospěch smysluplných obnov, je stejně tak nutná nehmotná podpora veřejnosti a vítáno poskytnutí cenných badatelských materiálů ze soukromých rodinných sbírek.

Ester Sadivová

 

Klub vojenské historie o. s.

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Císařský 100

Šluknov 407 77

IČ: 22757961

Bankovní spojení pro příjem darů: 6989466001/5500 , Raiffeisenbank

 

Bližší informace podá:

Milan Vašíček, GSM 602 860 375 , www.vyslouzilci.cz, e-mail: vasicek@vyslouzilci.cz

 

Tiskový mluvčí:

Radek Andonov, GSM 777 339 717, e-mail: poaman@volny.cz

 

Kdo jsme: Svaz c. k. Vojenských vysloužilců zemí Koruny české

Svaz vysloužilců se intenzivně věnuje badatelské činnosti se zaměřením na spolky vojenských vysloužilců a rakousko-uherskou armádu za první světové války obecně. Neomezuje se pouze na období monarchie, jelikož se soustředí na památníky obětem Velké války ve Šluknovském výběžku, zabývá se také první republikou. Členové spolku vyhledávají a mapují zapomenuté a poničené pomníčky padlým, snaží se je zdokumentovat a v rámci svých finančních prostředků provést rekonstrukci.

Vysloužilci uvítají jakoukoli pomoc od veřejnosti – jednotlivců i organizací. Kromě finanční podpory konkrétních projektů obnovy pomníčků jsou velmi cenné informace pamětníků či jejich potomků, zvláště pak historické fotografie, které slouží jako podklad k případné rekonstrukci a dohledání chybějících pomníčků. S výsledkem práce našeho spolku se můžete seznámit na stránkách svazu: www.vyslouzilci.cz

 

Tip na doprovodný výlet od svazu vysloužilců – „Zajeďte si po akci také do Šluknova“:

Svaz c. k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české připravil pro zájemce o historii novou a náplní neobvyklou expozici v prostorách 2. patra šluknovského zámku. Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie je průběžně doplňována a obměňována, v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu. Návštěvníci sobotní akce mohou zavítat také na šluknovský hřbitov, aby si prohlédli svazem vysloužilců obnovené hroby vojáků, kteří padli na frontách první světové války, zemřeli na následky zranění v lazaretech či podlehli nemoci. Následně mohou zavítat ke znovuobnovenému jubilejnímu pomníku císaře Františka Josefa I., u kterého byl navíc vysazen svazem památný dub. A kromě prohlídky nejstarší křížové cesty Šluknovska se mohou turisté podívat k cennému pomníku obětem první světové války od věhlasného architekta Fritze Lehmanna. Ten dnes není v širším povědomí architektem příliš známým, ba dokonce ani mezi německými starousedlíky, ačkoliv pocházel ze Šluknova. Narodil se 18. 7. 1889 Antonu Lehmannovi a Anně, rozené Maderové. Jeho tvorbu v rodném městě důstojně reprezentuje právě tento expresionismem čišící velkolepý pomník padlým první světové války. (Mnozí jej neprávem ztotožňují s nacistickou érou, proto v jejich očích nenachází patřičný obdiv.) Kdo památník spatřil, nikdy nezapomene na výraz klečícího muže - rytíře, jehož tíží povinnost bojovat (za císaře), drtí tíha nebes, ale země se brání jeho oběti. Tak odolává, ničen prostorem mezi dvěma světy, nemohouce ani žít, ani zemřít, jen statečně snášet těžkost lidského údělu ve válečném běsnění. Jeho výraz je jiný při pohledu ze strany i zepředu, což podtrhuje celkový účinek. Památník padlým měří 9 metrů a na osmi kamenných deskách jsou vytesána jména 185 obětí Velké války ze Šluknova. Rytíř je dílem profesora Riebera z německé Vysoké školy technické. Architektonicky velmi netradičně vyřešený památník do padnoucího celku vyprojektoval právě Lehmann. Ke zhotovení byl použit syenit a dodavatelskou firmou byl W. Spölgen z Království. Nadčasové poselství "Treue um Treue" - "Věrnost pro věrnost" - promlouvá až k nám. Dne 22. září 1928 byl památník pod patronátem Spolku veteránů a továrníka Roberta Webera odhalen.