Odbor komunálních věcí

Publikováno: 31.1.2017 Autor: admin

Členění dle organizačního řádu:

19.01 – úsek válečných hrobů a hřbitovnictví

19.02 – úsek místních komunikací

19.03 – úsek veřejného prostranství

19.04 – úsek komunálního odpadu

19.05 – úsek kontroly a místních poplatků

19.06 – úsek dopravní koncepce a obslužnosti

19.10 – technické oddělení města

19.11 – úsek technického oddělení města

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Odbor komunálních věcí (OKV)

Bc. Šimeček Libor

Vedoucí odboru
(MU A8)

+420 412 356 346
+420 724 385 175

Honc Josef

Mistr Technického oddělení města
(MU KAS B)

+420 412 333 613
+420 725 712 746

Kratochvíl Leoš

Správa hřbitova
(Správa hřbitova)

Škrková Jaroslava

Odpady, hřbitov
(MU A10)

+420 412 356 266
+420 727 809 384

Staněk Václav

Pověřen vedením Technického oddělení města
(MU KAS A)

+420 412 333 405
+420 725 712 722

Svoboda Petr , DiS.

Veřejné osvětlení, mobiliář
(MU A11)

+420 412 356 231
+420 702 194 336

Bc. Tillner Jiří

Zástupce vedoucího odboru,místní komunikace
(MU A11)

+420 412 356 358
+420 725 712 717

Odbor komunálních věcí zajišťuje správu a údržbu majetku města v rozsahu místních komunikací, veřejného prostranství a výkonu souvisejících služeb, vymezených tímto organizačním řádem. Dále zajišťuje výkon činností na úseku válečných hrobů v samostatné i přenesené působnosti, posuzuje a zpracovává podklady dopravních koncepcí a dopravní obslužnosti v samostatné působnosti a správu areálu bývalých kasáren. Vyřizování stížností a podnětů občanů v oblasti působnosti odboru. Připravuje podklady pro veřejné zakázky v souladu se zákonem a vnitřními předpisy.

19.01 - úsek válečných hrobů a hřbitovnictví

Zajišťuje zejména:

- evidenci válečných hrobů v obci s rozšířenou působností (ORP) v rámci zákona č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech,

- evidenci a dohled válečných hrobů v rámci ORP,

- v samostatné působnosti evidenci a péči o válečné hroby za město Rumburk,

- správu městského hřbitova. 

19.02 - úsek místních komunikací

Zajišťuje zejména:

- správu a údržbu místních komunikací (MK),

- zpracování pasportizace místních komunikací (MK), veřejného osvětlení a ostatního příslušenství na veřejném prostranství,

- podklady pro majetkoprávní narovnání pozemků pod MK,

- geodetické práce související se záborem a zvláštním užíváním MK,

- opravy majetku města v rozsahu veřejného prostranství včetně ekonomického vyhodnocení vynaložených prostředků,

- koordinaci činností správců inženýrských sítí (voda, plyn, apod.) v zájmu města k ochraně a rozvoji komunikací na území města,

- zpracování návrhů na opravy a celkové rekonstrukce povrchů MK,

- zpracování „Plánu zimní údržby“ MK.

19.03 - úsek veřejného prostranství

Zajišťuje zejména:

- pořizování a údržbu mobiliáře na veřejném prostranství ve vlastnictví města – autobusové zastávky, dětská hřiště, odpadkové koše, kašny, lavičky apod.,

- komplexní údržbu a péči o vybranou městskou zeleň na veřejném prostranství, v součinnosti s příslušnými odbory,

- provoz, údržbu a agendu spojenou s parkovacími automaty, společně s odborem finančním (dále jen OF) se podílí na zpracování tržeb z parkovacích automatů, jedná se především o výběr pokladen z parkovacích automatů a jejich předání na OF ke zpracování tržeb, zpracování tržeb je vždy prováděno za účasti jednoho zaměstnance OF a jednoho zaměstnance OKV,

- správu fotopastí na území města,

- kontrolní činnost na veřejném prostranství v majetku města a řeší jeho nepovolený zábor v souladu s OZV města o místních poplatcích,

- zpracování podkladů pro vydání obecně závazné vyhlášky a nařízení města související s činností odboru.

19.04 - úsek komunálního odpadu

Zajišťuje zejména:

- dodržování smluvního vztahu v oblasti nakládání s komunálním odpadem v rozsahu uzavřeného smluvního vztahu s dodavatelem služeb,

- provádění kontroly sběru a třídění komunálního odpadu ve sběrném dvoře,

- kontrolu, dodržování systému zavedeného městem,

- provádění kontroly a řešení problematiky odpadu, kde je původcem odpadu město Rumburk,

- zpracování hlášení a výkazů o produkci a nakládání s odpady za Město Rumburk,

- plnění povinností v souladu se zákonem o odpadech.

19.05 - úsek kontroly a místních poplatků

Zajišťuje zejména:

- provádění kontrol a výměr poplatků za zábor veřejného prostranství v souladu se zákonem a vnitřními předpisy,

- zpracování podkladů pro vymáhání nedoplatků.

19.06 - úsek dopravní koncepce a obslužnosti

V samostatné působnosti zajišťuje zejména:

- posuzování a navrhování modernizace a systémových změn lokální silniční sítě ve správním obvodu města a spolupráci s dotčenými orgány,

- projednávání dopravní obslužnosti, týkající se potřeb města a zpracovávání návrhů smluv k zabezpečování dopravní obslužnosti dopravci.

19.10 - technické oddělení města

19.11 - úsek technického oddělení města 

Zajišťuje zejména:

- provozní a organizační záležitosti pracovníků zařazených do systému „Veřejně prospěšných prací“ (VPP),

- provozní a organizační záležitosti výkonu trestu obecně prospěšných prací uložených soudem (OPP),

- organizaci činnosti pro občany v rámci „veřejné služby“ (VS),

- spolupráci při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení a ochrany obyvatelstva,

- údržbu a opravy majetku města (místní komunikace, chodníky, uliční vpusti, veřejné osvětlení, zábradlí, dopravní značky, mobiliář, zeleň, hřbitov, válečné hroby apod.) a další pomocné práce v součinnosti s ostatními odbory,

- správu areálu deponie stavebního materiálu.

 

Životní situace: Oficiální stránky města Rumburk

Soubory ke stažení

clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2021_fin.pdf7 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2021vloženo: 08. 04. 2022, 06:14h
clanky5688/cenik_c._1-2022.pdf467 KBODPADY - Ceník č. 1/2022 - odpady ve sběrném dvořevloženo: 17. 02. 2022, 06:42h
clanky5688/cenik_c._1_2021_hrbitov.pdf226 KBHŘBITOV - Ceník č. 1/2021, veřejného pohřebiště města Rumburkvloženo: 06. 01. 2022, 08:27h
clanky5688/ozv_2_2021.pdf135 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářstvívloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/ozv_1_2021.pdf118 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věcivloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2020.pdf13 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2020vloženo: 23. 06. 2021, 09:15h
clanky5688/ozv_c._2_2020.pdf454 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Rumburk - zrušena OZV č. 2/2021vloženo: 01. 07. 2020, 14:06h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2019_final.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2019vloženo: 12. 06. 2020, 09:56h
clanky5688/rp_2020.pdf377 KBHŘBITOV - Řád pohřebištěvloženo: 09. 04. 2020, 07:07h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru.pdf325 KBODPADY - Seznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textilvloženo: 01. 03. 2019, 12:46h
clanky5688/cenik_3_2018_-_tom_prodej_dreva_a_sluzby_za_autodopravu_-_schvalen_rm_6.6.2018.pdf111 KBTOM - Ceník č. 3/2018 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 14. 06. 2018, 12:09h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBODPADY - Ukončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBODPADY - Plán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/pris_p6_priloha1_5088.pdf212 KBODPADY - Ceník č. 1/2018 - Směsný komunální odpadvloženo: 05. 03. 2018, 09:10h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBVP - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/oznamovaci_povinnost.doc50 KBVP - Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 25. 06. 2019, 12:31h
clanky5688/vyhlaska_5_2013_-_odpady.pdf2 MBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem - ZRUŠENO OZV č. 2/2020vloženo: 21. 05. 2019, 07:24h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBMK - Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/narizeni_mesta_2_2014.pdf582 KBMK - Nařízení Města Rumburk, č. 2/2014 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Rumburkvloženo: 15. 06. 2021, 10:50h
Archiv:

RSS
ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

16.3.2020

Dne 16. 03. 2020 budou na stanoviště ve Stepní ul., Lipové ul., Strážném vrchu a v Horním Jindřichovem pod přemostěním opět přistaveny velké kontejnery na bioodpad.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČASU PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU ČASU PRODEJE ZNÁMEK NA POPELNICE

8.1.2020

Z důvodu nemoci bude prodejní doba známek na popelnice ve dnech 8.1., 10.1., 13.1. a 15.1. probíhat od 9:00 do 15:30 hodin. V ostatních dnech od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin.

Odbor komunálních věcí

ODPADY - INFORMACE O UKLÁDÁNÍ OLEJŮ A TUKŮ

ODPADY - INFORMACE O UKLÁDÁNÍ OLEJŮ A TUKŮ

11.12.2019

Od 1.1.2020 je obec povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků (kat. č. 20 01 25) dle vyhlášky 321/2014 Sb. Jedním ze způsobů jak tuto povinnost zajistit, je umožnění odkládat použité jedlé oleje a tuky v uzavřených plastových nádobách na sběrném dvoře. Tuto možnost mají občané Rumburku zajištěnu již řadu let a budou ji mít zajištěnu i nadále. Sběrný dvůr je otevřen mimo neděle a státní svátky denně. Otevírací doba sběrného dvora je zveřejněna na webových stránkách města www.rumburk.cz/cz/obcan-sberny-dvur.html .

ODPADY - E-BOX

ODPADY - E-BOX

27.2.2019 PřílohaPDF

Informace pro občany o umístění E-BOXu.

ODPADY - INFORMACE K CENÁM ZA ODPADY

ODPADY - INFORMACE K CENÁM ZA ODPADY

6.3.2018 více zde

Vážení spoluobčané,

od 1.3.2018 platí nové ceníky na odpady. Ceník č. 1/2018 na směsný komunální odpad (popelnice, kontejnery – ceny se nemění již od 1.1.2014) a Ceník č. 2/2018 pro sběrný dvůr.

 

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

ODPADY - KONTEJNERY NA BIOODPAD

16.3.2020

Dne 16. 03. 2020 budou na stanoviště ve Stepní ul., Lipové ul., Strážném vrchu a v Horním Jindřichovem pod přemostěním opět přistaveny velké kontejnery na bioodpad.

Odbor komunálních věcí

Archiv:

RSS
ODPADY - PYTLOVÝ SBĚR A TŘÍDĚNÝ ODPAD (MAPKA A KALENDÁŘ PRO ROK 2022) - aktualizace květen 2022

ODPADY - PYTLOVÝ SBĚR A TŘÍDĚNÝ ODPAD (MAPKA A KALENDÁŘ PRO ROK 2022) - aktualizace květen 2022

Svoz tříděného odpadu v zelených pytlích probíhá v Rumburku každý lichý týden v pondělí...

ODPADY nově od 1. ledna 2022

ODPADY nově od 1. ledna 2022

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství, informace k ohlašovací povinnosti dle obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 1/2021, doporučený formulář ohlášení.

Zrušení stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Zámeček

Zrušení stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Zámeček

Stanoviště na tříděný odpad v lokalitě Zámeček bude 27.1.2021 zrušeno a kontejnery budou přemístěny do areálu technického oddělení města (bývalá kasárna)...

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA BIOODPAD

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA BIOODPAD

10.12.2020 více zde

Dne 14.12.2020 se svezou ze svých stanovišť (Horní Jindřichov, Strážný vrch, ul. Stepní a Lipová) kontejnery na bioodpad...

Jak neodkládat pneumatiky 2

Jak neodkládat pneumatiky 2

Tak a je to tu opět...

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA TKO V POTOČNÍ ULICI

UPOZORNĚNÍ - KONTEJNERY NA TKO V POTOČNÍ ULICI

26.11.2020 více zde

Od 25.11.2020 jsou opět vyváženy kontejnery na tříděný odpad v Potoční ulici...

Jak neodkládat pneumatiky

Jak neodkládat pneumatiky

Vážení spoluobčané, neodkládejte vysloužilé pneumatiky ke kontejnerům na směsný ani tříděný odpad...

Jak neodkládat elektroodpad

Jak neodkládat elektroodpad

Jak neodkládat elektroodpad.

Jak neodkládat objemný odpad 2

Jak neodkládat objemný odpad 2

Vážení spoluobčané,

na fotografiích vidíte, jak to vypadalo dne 9.11.2020 u kontejnerů v ulici K. Světlé před č.p. 232 a 233.

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA PRODEJ ZNÁMEK

ODPADY - UPOZORNĚNÍ NA PRODEJ ZNÁMEK

2.11.2020 více zde

Známku na popelnici na 1. pololetí roku 2021 si lze zakoupit již od 3.11.2020.

Jak neodkládat objemný odpad

Jak neodkládat objemný odpad

Vážení spoluobčané,

na fotografiích vidíte jak to vypadalo dne 7.9.2020 u kontejnerů v Matějově ulici. Někdo si tam odložil celou manželskou postel, matraci a vysavač. Všechny tyto jmenované věci šlo zdarma odevzdat ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr je otevřen denně mimo neděli a státní svátky. Provozní doba sběrného dvora je zveřejněna na stránkách města. Někdo svým nezodpovědným chováním opět přidělal práci našim pracovníkům, kteří, jako už mnohokrát, budou muset po někom tento nepořádek uklízet.

Odbor komunálních věcí

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

25.6.2020 PřílohaJPG

Vážení občané,

použité plastové odpadní trubky nepatří do tříděného odpadu, ale ani ke kontejnerům na tříděný odpad, tak jak je vidět na fotografii. Opláchnuté trubky může občan, ne firma, odevzdat na sběrném dvoře do objemného odpadu zdarma.

Odbor komunálních věcí

Soubory ke stažení

clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2021_fin.pdf7 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2021vloženo: 08. 04. 2022, 06:14h
clanky5688/cenik_c._1-2022.pdf467 KBODPADY - Ceník č. 1/2022 - odpady ve sběrném dvořevloženo: 17. 02. 2022, 06:42h
clanky5688/cenik_c._1_2021_hrbitov.pdf226 KBHŘBITOV - Ceník č. 1/2021, veřejného pohřebiště města Rumburkvloženo: 06. 01. 2022, 08:27h
clanky5688/ozv_2_2021.pdf135 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška města č. 2/2021, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářstvívloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/ozv_1_2021.pdf118 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věcivloženo: 29. 12. 2021, 07:11h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2020.pdf13 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2020vloženo: 23. 06. 2021, 09:15h
clanky5688/ozv_c._2_2020.pdf454 KBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Rumburk - zrušena OZV č. 2/2021vloženo: 01. 07. 2020, 14:06h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_rumburk_za_2019_final.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2019vloženo: 12. 06. 2020, 09:56h
clanky5688/rp_2020.pdf377 KBHŘBITOV - Řád pohřebištěvloženo: 09. 04. 2020, 07:07h
clanky5688/vyhodnoceni_poh_2018.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2018vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/seznam_stanovist_kontejneru.pdf325 KBODPADY - Seznam stanovišť kontejnerů na TKO, elektro a textilvloženo: 01. 03. 2019, 12:46h
clanky5688/cenik_3_2018_-_tom_prodej_dreva_a_sluzby_za_autodopravu_-_schvalen_rm_6.6.2018.pdf111 KBTOM - Ceník č. 3/2018 - TOM prodej dřeva a služby za autodopravuvloženo: 14. 06. 2018, 12:09h
clanky5688/vyhodnoceni_planu_odpadoveho_hospodarstvi_mesta_rumburk_za_rok_2017.pdf1 MBODPADY - Vyhodnocení plánu odpadového hospodářství Města Rumburk za rok 2017vloženo: 28. 05. 2018, 10:28h
clanky5688/sberodevu2017.pdf124 KBODPADY - Ukončení sběru oděvůvloženo: 14. 11. 2017, 11:08h
clanky5688/plan_odpadoveho_hospodarstvi.pdf2 MBODPADY - Plán odpadového hospodářstvívloženo: 30. 10. 2017, 07:44h
clanky5688/pris_p6_priloha1_5088.pdf212 KBODPADY - Ceník č. 1/2018 - Směsný komunální odpadvloženo: 05. 03. 2018, 09:10h
clanky5688/vyhlaska_3_2017_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_vp.pdf102 KBVP - Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/oznamovaci_povinnost.doc50 KBVP - Oznamovací povinnost dle čl. 4 Obecně závazné vyhlášky města Rumburk č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranstvívloženo: 25. 06. 2019, 12:31h
clanky5688/vyhlaska_5_2013_-_odpady.pdf2 MBODPADY - Obecně závazná vyhláška č. 5/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem - ZRUŠENO OZV č. 2/2020vloženo: 21. 05. 2019, 07:24h
clanky5688/tp_pro_provadeni_vykopu_a_ryh.pdf2 MBMK - Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3.2015vloženo: 21. 05. 2019, 07:29h
clanky5688/narizeni_mesta_2_2014.pdf582 KBMK - Nařízení Města Rumburk, č. 2/2014 o placeném stání motorových vozidel na místních komunikacích na území města Rumburkvloženo: 15. 06. 2021, 10:50h