Informace o zpracování osobních údajů.

Publikováno: 12.2.2017 Autor: admin

Informace dle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.


Odkazy
• Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
• Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Městský úřad Rumburk provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Výkon sociálně-právní ochrany dětí

 • Účel zpracování: povinnost stanovená zákonem č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje, opis z Rejstříku trestů
 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby (nezletilé dítě, osoby odpovědné za výchovu, žadatelé o náhradní rodinnou péči)
 • Kategorie příjemců údajů: taxativně vymezeno zákonem
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

 

Sociální práce

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o sociálních službách

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektů údajů: osoby v nepříznivé sociální situaci

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Úřad práce ČR

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

 

Zvláštní úhrady

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona o sociálních službách
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: nezletilé dítě umístěné na základě rozhodnutí soudu do domova pro osoby se zdravotním postižením a rodiče/zákonní zástupci takového dítěte
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

 

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění

 • Účel zpracování: postup dle zákona č. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, ve věci ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
 • Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
 • Kategorie subjektů údajů: osoba, která byla, resp. má být ustanovena zvláštním příjemcem, oprávněný příjemce dávky důchodového pojištění
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, OSSZ
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

 

Parkovací průkazy

 • Účel zpracování: postup ve věcech vedení evidence vrácených a vydaných parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením

 • Kategorie osobních údajů: identifikační údaje

 • Kategorie subjektů údajů: osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. stupně (s výjimkou sluchového postižení) nebo III. stupně

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Policie České republiky, Městská policie Rumburk

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Opatrovník

 • Účel zpracování: ochrana zájmů osob zbavených způsobilosti k právním úkonům nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů: osoby, jimž bylo statutární město Most rozhodnutím soudu ustanoveno opatrovníkem
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Policie České republiky, státní zastupitelství, Městská policie Rumburk
 • Doba uchovávání: viz spisový a skartační řád


Pohřebnictví ("sociální pohřby")

 • Účel zpracování: postup dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektů údajů: osoby uvedené v ust. § 5 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, notáři, soudy

 • Doba uchovávání: viz spisový a skartační řád

 

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad

 

Matrika

 • Účel zpracování: vedení matrik, změny jména a příjmení

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: fyzické osoby

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Ministerstvo vnitra ČR, ČSÚ, ÚZIS, ČSSZ, žadatelé, Krajský úřad Ústeckého kraje

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Evidence obyvatel

 • Účel zpracování: evidence, přihlášení, odhlášení, změny a zrušení trvalého pobytu

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: osoby mající trvalý pobyt na území města Rumburk nebo přihlašující se k trvalému pobytu na území města Rumburk, oznamovatelé, fyzické osoby kterých se matriční událost týká

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Ministerstvo vnitra ČR, žadatelé, Krajský úřad Ústeckého kraje

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Přestupky

 • Účel zpracování: přestupkové řízení
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci, oznamovatelé, dotčené správní orgány
 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, soudy, Policie ČR, pojišťovny
 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Občanské průkazy

 • Účel zpracování: žádost o vydávání občanských průkazů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání občanského průkazu

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, Ministerstvo vnitra ČR, Policie ČR, soudy

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Cestovní doklady

 • Účel zpracování: žádost o vydávání cestovních dokladů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, citlivé osobní údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání cestovního pasu

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Policie ČR, soudy

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Volební seznamy

 • Účel zpracování: seznamy voličů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: oprávnění voliči

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: stále - stálý seznam je aktualizován průběžně

Okrskové volební komise

 • Účel zpracování: zajištění voleb

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: členové okrskových volebních komisí

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: 5 let

Vydávání voličských průkazů

 • Účel zpracování: zajištění voleb - vydávání voličských průkazů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o voličský průkaz

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: 5 let

 

Řidičské průkazy

 • Účel zpracování: žádost o vydání řidičského průkazu, paměťové karty, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče , vedení registru řidičů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o vydání řidičského průkazu, paměťové karty, mezinárodního řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, soudy

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

 

Registr silničních vozidel

 • Účel zpracování: žádost o přihlášení, změny a odhlášení silničního vozidla, vedení registru vozidel

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o přihlášení, změny a odhlášení silničního vozidla

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, soudy

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Přestupky - zákazy činnosti, bodový systém

 • Účel zpracování: přestupkové řízení

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: účastníci přestupkového řízení, svědci

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, soudy, Policie ČR, pojišťovny, dotčené správní orgány

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Evidence taxislužby

 • Účel zpracování: zařazování a vyřazování vozidel z evidence taxislužby, vydávání stanoviska ke koncesi, vydávání průkazů o způsobilosti řidiče taxislužby

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: provozovatelé a řidiči taxislužby

 • Kategorie příjemců údajů: dopravní úřady, Ministerstvo dopravy

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Zkušební komisař

 • Účel zpracování: provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění, profesní způsobilosti řidiče, přezkoušení z odborné způsobilosti řidiče

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o řidičské oprávnění, o profesní způsobilost, o přezkoušení

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, Ministerstvo dopravy, Policie ČR, soudy

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Živnostenský úřad

 • Účel zpracování: zajištění výkonu živnostenskoprávní agendy

 • Kategorie osobních údajů: osobní citlivé údaje

 • Kategorie subjektu údajů: Fyzické a právnické osoby v postavení podnikatelů, odpovědných zástupců, statutárních zástupců

 • Kategorie příjemců údajů: státní orgány, orgány územní samosprávy a jiné orgány veřejné moci v České republice i zahraničí

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

Úsek zemědělští podnikatelé

 • Účel zpracování: zajištění výkonu zemědělských podnikatelů

 • Kategorie osobních údajů: osobní citlivé údaje

 • Kategorie subjektu údajů: Fyzické a právnické osoby v postavení zemědělských podnikatelů

 • Kategorie příjemců údajů: státní orgány, fyzické osoby

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

 

Odbor komunálních věcí


úsek válečných hrobů

 • Účel zpracování: evidence válečných hrobů v rámci zákona č. 122/ 2004 Sb., o válečných hrobech.

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: obce v rámci ORP

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační

 

úsek místních komunikací

 Evidence zvláštního užívání komunikací
Účel zpracování: evidence termínů platnosti povolení zvláštního užívání komunikací

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o povolení zvláštního užívání komunikací
 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk - odbor Komunálních věcí
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

úsek veřejného prostranství

 • Účel zpracování: agenda spojená s parkovacími automaty

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

úsek komunálního odpadu

 • Účel zpracování: evidence fyzických osob na základě vyhlášky města o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé o povolení zvláštního užívání komunikací
 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk - odbor Komunálních věcí
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Úsek kontroly a místních poplatků

 • Účel zpracování: 

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: fyzické a právnické osoby

 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Úsek speciální stavební úřad

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: účastník řízení

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád


Odbor životního prostředí 

 

provádění činností, které se řídí těmito zákony:
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů

 

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), v platném znění včetně souvisejících právních předpisů
 • zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
  s tím, že:

Účel zpracování: postup ve věcech dle výše uvedených zákonů a souvisejících právních předpisů

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatelé, účastníci řízení
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené orgány, obce, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady, obecní úřady, správce povodí, Celní úřad v Děčíně, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, příslušná ministerstva, Krajský úřad Ústeckého kraje, Český statistický úřad, CENIA
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád


I. Vodoprávní evidence - Editor vodoprávní evidence (eVE)

 • Účel zpracování: dle zákona č. 254/2001 Sb.
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatel, účastník řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Ministerstvo zemědělství
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád


II. Majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací - Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací (ISVAK)
Účel zpracování: dle zákona č. 274/2001 Sb.

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: vlastník, provozovatel
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Ministerstvo zemědělství
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád


III. Integrovaný systém plnění ohlašovací povinností (ISPOP)
a) odpady - Hlášení o produkci a nakládání s odpady
Účel zpracování: dle zákona č. 185/2001 Sb.,

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: původce odpadů
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Krajský úřad Ústeckého kraje, CENIA
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

b) ovzduší - Oznámení o výpočtu poplatku a ohlášení souhrnné provozní 
evidence zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší 
Účel zpracování:dle zákona č. 86/2002 Sb.,


IV. Vydávání loveckých a rybářských lístků - YAMACO
Účel zpracování:dle zákona č. 449/2001 Sb., dle zákona č. 99/2004 Sb.

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatel, účastník řízení
 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád


V. Spisová služba - Spisová služba IS Radnice Vera 
Účel zpracování: dle zákona č. 500/2004 Sb.,

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: žadatel ,účastník řízení, producent, klient, původce stavebník, apod.
 • Kategorie příjemců údajů: účastníci řízení, dotčené orgány, obce, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, pověřené obecní úřady, obecní úřady, správce povodí, Celní úřad v Děčíně, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, příslušná ministerstva, Krajský úřad Ústeckého kraje, Český statistický úřad, CENIA
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád


Odbor finanční

 

úsek daní a poplatků

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona „ daňový řád"

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: poplatník

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

 

úsek vymáhání pohledávek

 • Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona „ daňový řád"

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: daňové subjekty, dlužník

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád

 

Odbor regionálního rozvoje a investic

 

úsek úřad územního plánování

 • Účel zpracování: evidence žádostí o informaci územního plánování a evidence žádostí o změnu územního plánu

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatel

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

úsek investic

 • Účel zpracování: evidence

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: žadatel

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk

 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

 

Odbor tajemník

 

 

úsek vztahů k veřejnosti

Stížnosti, podněty, petice

 • Účel zpracování: vyřizování stížností, podnětů, petic
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektu údajů: podavatelé stížností, podnětů, petic
 • Kategorie příjemců údajů: Mú Rumburk, MP Rumburk, pokud nejsou kompetentní k řešení, jiný orgán kam je podání postoupeno
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád

Výkon práva shromažďovacího

 • Účel zpracování: povinnost ze zákona, zajištění průběhu shromáždění

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: svolavatel shromáždění

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, Městská policie Rumburk, HZS Rumburk

 • Doba uchování: viz.spisový a skartační řád

úsek personalistiky a mezd

 • Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

 • Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

 • Kategorie subjektu údajů: zaměstnanci, členové zastupitelstva, členové komisí rady a výborů zastupitelstva, členové volebních komisí

 • Kategorie příjemců údajů: Městský úřad Rumburk, OSSZ, zdravotní pojišťovny, MF ČR, FÚ, banky, penzijní fondy, inspektorát práce, úřad práce

 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád


Odbor starosty

  

úsek krizové řízení  

Účel zpracování osobních údajů - zák. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,ve znění pozdějších předpisů a zák. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování(branný zákon) ), ve znění pozdějších předpisů

- evidence osobních údajů fyzických osob - vlastníků věcných prostředků, které lze
- využít pro potřeby obrany státu,
- evidence osobních údajů fyzických osob, které lze za stavu ohrožení státu nebo za
- válečného stavu určit k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci,
- evidence osobních údajů fyzických osob - zdravotnických pracovnic, které lze za
- stavu ohrožení státu nebo válečného stavu využít pro doplnění ozbrojených sil,
- evidence osobních údajů fyzických osob - zaměstnanců MÚ a MP navržených na
- zproštění mimořádné služby.
Kategorie subjektů údajů:
- fyzické osoby
Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů:
- jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště, telefonní číslo
Zdroje osobních údajů:
- od subjektu údajů
- od jiného správce (Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem, KÚÚK,
subjekty hospodářské mobilizace)
Kategorie příjemců osobních údajů:
- právnické osoby v ČR (Krajské vojenské velitelství Ústí nad Labem, KÚÚK
subjekty hospodářské mobilizace)

Doba uchovávání osobních údajů: 5 let


Účel zpracování osobních údajů - zák. 240/2000., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

- evidence osobních údajů fyzických osob - členů krizového štábu
Kategorie subjektů údajů:
- fyzické osoby
Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů:
- jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo
Zdroje osobních údajů:
- od subjektu údajů
- od subjektů zařazených do krizového plánování ČR
Kategorie příjemců osobních údajů:
- právnické osoby v ČR - subjekty zařazené do krizového plánování ČR
Doba uchovávání osobních údajů:
- po dobu aktivní činnosti v krizovém řízení


Účel zpracování osobních údajů - zák. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

- evidence osobních údajů fyzických osob, které mají přístup k utajovaným informacím
(jedná se o zaměstnance MÚ a MP)
Kategorie subjektů údajů:
- fyzické osoby (pouze zaměstnanci MÚ a MP)
Rozsah (kategorie) zpracovávaných osobních údajů:
- jméno a příjmení, rodné příjmení, datum narození a rodné číslo, místo narození, bydliště, státní příslušnost, č. OP. Dále jméno a příjmení otce, jméno a příjmení
matky, rodné příjmení matky.
Zdroje osobních údajů:
- od subjektu údajů
- od jiného správce (Rejstřík trestů)
Kategorie příjemců osobních údajů:
- Národní bezpečnostní úřad, Bezpečnostní ředitel úřadu, tajemník úřadu
Doba uchovávání osobních údajů:
- po dobu vedení v evidenci, případně po zániku platnosti dokladů 5 let

 

Odbor majetkový

  

agendy majetkoprávní, nemovitý majetek, smluvní vztahy 

 • Účel zpracování: uzavírání nájemních smluv na byty, nebytové prostory, pozemky; uzavírání smluv kupních, směnných, darovacích; směnky; zřizování věcných práv; návrhy usnesení rady a zastupitelstva města; vymáhání pohledávek - dohody o splátkách, žaloby, exekuce; daňová přiznání k dani z převodu nemovitostí a dani darovací
 • Kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje
 • Kategorie subjektů údajů: fyzické osoby - žadatelé o dispozici s nemovitým majetkem města Rumburk a další osoby dle typu viz. účel zpracování
 • Kategorie příjemců údajů: Město Rumburk, Městský úřad Rumburk; finanční úřad, katastrální úřad, právní zástupce města, soudy, exekutoři.
 • Doba uchovávání osobních údajů: viz. spisový a skartační řád

 

Odbor stavební úřad

 

úsek stavební úřad 
Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

 • Kategorie osobních údajů: osobní a citlivé údaje dle výše uvedených právních předpisů.
 • Kategorie subjektů údajů: 
  - fyzická osoba
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
  - fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování),
  - právnická osoba
  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.
 • Kategorie příjemců údajů: 
  - fyzická osoba
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
  - fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování),
  - právnická osoba
  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby,
  - Městský úřad Rumburk,
  - dotčené orgány.
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád.

 

úsek vyvlastňovací úřad  

Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

 

 • Kategorie osobních údajů: osobní a citlivé údaje dle výše uvedených právních předpisů.
 • Kategorie subjektů údajů: 
  - fyzická osoba
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
  - fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování),
  - právnická osoba
  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.
 • Kategorie příjemců údajů: 
  - fyzická osoba
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
  - fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování),
  - právnická osoba
  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby,
  - Městský úřad Rumburk,
  - dotčené orgány.
  Doba uchování: viz spisový a skartační řád.

 

úsek státní památkové péče  

Účel zpracování: postup ve věcech dle zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

 

 • Kategorie osobních údajů: osobní a citlivé údaje dle výše uvedených právních předpisů.
 • Kategorie subjektů údajů: 
  - fyzická osoba
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
  - fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování),
  - právnická osoba
  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby.
 • Kategorie příjemců údajů: 
  - fyzická osoba
  jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování),
  - fyzická osoba podnikající - podání souvisí s její podnikatelskou činností
  jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování),
  - právnická osoba
  název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby,
  - Městský úřad Rumburk,
  - dotčené orgány.
 • Doba uchování: viz spisový a skartační řád.

 

Odbor II. místostarosty

 

úsek školství, kultury a tělovýchovy 

 • Účel zpracování: Poskytování finančních dotací podle zákona 128/2000 Sb. o obcích, a 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zákona 563/1991 Sb. o účetnictví
 • Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje (právní subjektivita, organizační status), podpisy smluv
 • Kategorie subjektu údajů: Občanská sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., obecně prospěšné společnosti dle zákona č. 248/1995 Sb.
 • Kategorie příjemců údajů: Město Rumburk, krajský úřad
 • Doba uchování: viz. spisový a skartační řád