Výběrové řízení - Koordinátor/ka sociálních služeb a úředník/ce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 1.11.2023 do 21.11.2023 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

koordinátor/ka sociálních služeb a úředník/ce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

         Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • kumulované pracovní místo
 • podíl na komunitním plánování a jeho zastřešování
 • spolupráce na projektové a dotační činnosti a jejich samostatné tvorbě včetně následné administrace projektů
 • doprovázení osob, které mají svěřené děti do některé z forem náhradní rodinné péče (osob pečujících a osob v evidenci)
 • vedení spisové dokumentace osob pečujících a osob v evidenci
 • příprava podkladů pro uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími nebo s osobami v evidenci a pro její změny a ukončení
 • spolupráce s Úřadem práce ve věcech přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

nebo

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

Další požadavky:

 • základní znalost zákona č. 128/2006 Sb., zákon o sociálních službách, zákona č. 359/1999  Sb. o sociálně-právní ochraně dětí
 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, odpovědnost
 • organizační a komunikační schopnosti, empatie
 • znalost práce na PC (MS Office), řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou:

 • praxe v sociální oblasti a ve veřejné správě

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení funkce výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 23 390,00 až 34 370,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe + osobní příplatek po zapracování + zvláštní příplatek)

 

Nabízíme: 

 • stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci
 • 5 týdnů dovolené
 • pružná pracovní doba
 • zdravotní volno v délce 5 dnů
 • příspěvek na stravování – stravenky
 • příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo příspěvek na regeneraci
 • služební telefon

Pracovní poměr: doba neurčitá,plný pracovní úvazek, zkušební doba 3 měsíce

 

Předpokládaný termín nástupu:  ddohodou

 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20.11.2023 do 16:00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: Neotvírat – výběrové řízení  – koordinátor sociálních služeb a úředník OSVZ

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj odstoupit či toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče, a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru paní Ing. Denisa Svobodová

 (tel. 412 356 290, denisa.svobodova@rumburk.cz).

 

 

V Rumburku dne 01. listopadu 2023

 

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8359/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 02. 11. 2023, 06:31h