Výběrové řízení - informatik - správce počítačové sítě Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 11.1.2023 do 30.1.2023 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

informatik – správce počítačové sítě

Městského úřadu Rumburk (zařazen do oddělení informatiky odboru vnitřních věcí)

                               

Místo výkonu práce:

 •  Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti: 

 • správa technických a programových prostředků (HW, SW) a počítačové sítě v rámci 
 • městského úřadu, městské policie, hasičů, technického oddělení města a městského informačního centra

 • metodická a odborná pomoc zaměstnancům v rámci ICT (SW, HW, služební mobilní telefony apod.)
 • zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat
 • správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech
 • koordinace zpracovávání více zároveň probíhajících aplikací (úloh) podle zavedených projektů, zejména ve složité informační a komunikační  infrastruktuře

  

Požadavky pro vznik pracovního poměru:

 • občan starší 18 let
 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

nebo vyšší odborné vzdělání

případně střední vzdělání s maturitní zkouškou  

Pracovní místo je vhodné i pro absolventy.

 

Další požadavky:

 • znalost zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémechveřejné správy
 • znalost zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti
 • znalost správy počítačové sítě
 • znalost serverových operačních systémů Windows 2012 server a vyšší, sítí ethernet a eGovernmentu
 • administrátorská znalost operačních systémů MS Windows
 • podpora uživatelů v MS Office a MS Windows
 • schopnost přesné, kvalitní a bezchybně odvedené práce
 • zodpovědnost, schopnost týmové, ale i samostatné práce
 • organizační a komunikační schopnosti, aktivní přístup a časová flexibilita
 • ochota dalšího vzdělávání v oboru ICT (semináře, školení)
 • řidičský průkaz skupiny „B“

Výhodou:

 •  praxe ve státní správě nebo samosprávě, zejména v oblasti ICT
 •  znalost VmWare, SQL databází a skriptovacích jazyků
 •  praxe a zkušenosti se správou počítačových sítí
 •  znalost anglického jazyka (min. na úrovni čtení technické dokumentace)

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • adresa trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail uchazeče
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 23 390,00 Kč až 34 370,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe + osobní příplatek)

 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou (zkušební doba 3 měsíce), plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 27.01.2023 do 12,00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

 

Obálku označte textem: Neotevírat – Výběrové řízení – informatik  OVV

 

Nabízíme: stabilní práci v přátelském kolektivu s prostorem pro vlastní seberealizaci, dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (např. příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění nebo příspěvek na regeneraci, zdravotní volno v délce 5 dnů), služební telefon, možnost poskytnutí služebního bytu

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne pan Václav Leso, pověřen výkonem činností vedoucího odboru vnitřních věcí (tel. 412 356 250, vaclav.leso@rumburk.cz).

 

 

V Rumburku dne 11. ledna 2023

 

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8219/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 11. 01. 2023, 09:30h