Výběrové řízení - úředník / úřednice Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Rumburk - doba určitá

Publikováno: 9.1.2023 do 26.1.2023 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

úředník / úřednice Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Rumburk – doba určitá

 

Místo výkonu práce:

 • správní obvod města Rumburk s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon státní správy ve věcech provádění stavebního zákona a předpisů s ním souvisejících
 • výkon stavebního dozoru spočívající v soustavném dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační předpoklady:

 • §   dle § 13a odst. 2 zákona  č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění:

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním

  oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

- vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru

  stavebnictví

Další požadavky:

 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
 • znalost zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)
 • uživatelská  znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.)
 • pečlivost, samostatnost, spolehlivost, odpovědný přístup k plnění úkolů
 • komunikační schopnosti, flexibilita
 • ochota dalšího vzdělávání

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků; absolvovat zkoušku provedenou u MV k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., § 111 tohoto zákona)

 

Výhodou:

 • přehled v oblasti veřejné správy
 • zvláštní odborná způsobilost podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 23 390,00 Kč až 34 370,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování).

Nabízíme: dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění nebo regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů

Pracovní poměr: na dobu určitou (nejdéle do 31.12.2025), se zkušební dobou 3 měsíce, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 25.01.2023 do 17.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

 

Obálku označte textem:  Neotevírat – Výběrové řízení – úředník / úřednice OSÚ

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru Mgr. Lenka Žemlová

 (tel. 412 356 225, lenka.zemlova@rumburk.cz).

 

 

V Rumburku dne 09. ledna 2023

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8216/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 09. 01. 2023, 11:12h