Výběrové řízení - referent/referentka na dotační zdroje Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk - doba určitá

Publikováno: 7.6.2022 do 24.6.2022 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

 

referent/referentka na dotační zdroje Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk

                                                                                           doba určitá

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vyhledávání využití možných dotačních zdrojů

 • zajišťování přípravy koncepčních návrhů pro využití dotačních programů

  a strukturálních fondů

 • zajišťování přípravy na podávání žádostí ze všech dostupných dotačních titulů

 • administrace žádostí o dotaci města Rumburk

 • podílení se na jednáních ve věci rozvoje města Rumburk

 • úzká spolupráce s regionálními rozvojovými agenturami 

Obecné předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

 • dosažení věku 18 let

 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Jiné požadavky:

 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

 • základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • praktická znalost problematiky přípravy a řízení projektů spolufinancovaných z EU

 • komunikativnost, organizační schopnosti, vystupování, pečlivost

 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič

 Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě

 • znalost práce MS 2014+

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • adresa trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

 • písemné zpracování libovolného vzorového projektového záměru včetně žádosti o dotaci

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě); platové rozpětí od 19 730,00 až 28 920,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe, možnost postupného přiznání osobního příplatku

 

Druh pracovního poměru:  doba určitá (zástup za MD a RD) nejdéle do 31.12.2025, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

 

Nabízíme: dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní pojištění, regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů, příjemné prostředí atd.

 

 Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24.06.2022 do 12.00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

 

Obálku označte textem: „Neotvírat - výběrové řízení referent/referentka na dotační zdroje ORRI, doba určitá“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví vedoucí odboru paní Ing. Dagmar Mertlová (tel. 412 356 233, 725 712 737 , e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz)

 

 V Rumburku dne 7. června 2022

 

 Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

 tajemnice městského úřadu

Soubory ke stažení

clanky8077/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 07. 06. 2022, 12:39h