Výběrové řízení - úředník/úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk - oddělení sociálně právní ochrany dětí - doba určitá

Publikováno: 13.5.2022 do 31.5.2022 Autor: Jagrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

úředník/ úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk, oddělení sociálně právní ochrany dětí – doba určitá

 

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství; poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

nebo

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

Další požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

 • psychická zdatnost uchazeče

 • spolehlivost a časová flexibilita

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

 • uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)

 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty

 • ochota celoživotního vzdělávání

  Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územníchsamosprávných celků č. 512/2002 Sb.;

 • zdravotní způsobilost dle § 110 zák. č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách k výkonu funkce sociálního pracovníka

 • rozhodnost při řešení složitých kazuistik

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě v sociální oblasti

 • zkouška odborné způsobilosti s odbornou částí ze soc. právní ochrany dětí

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí; rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění 

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení funkce výběrového řízení

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností

 • motivační dopis

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 22 980,00 až 33 790,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe + osobní příplatek po zapracování + zvláštní příplatek)

Nabízíme:  dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní  nebo životní připojištění, regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů, práce v příjemném prostředí a kolektivu

Pracovní poměr: na dobu určitou  (zástup za RD, nejdéle do 30.11.2024), plný pracovní úvazek, zkušební doba 3 měsíce.

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady v listinné podobě je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 30. května 2022 do 17.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: Neotevírat - Výběrové řízení OSVZ – úředník SPOD – doba určitá

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru paní Ing. Denisa Svobodová

(tel. 412 356 290, denisa.svobodova@rumburk.cz).

 

 

V Rumburku dne 13. května 2022

 

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky8062/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 13. 05. 2022, 11:48h