Výběrové řízení - Veřejný opatrovník / opatrovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 13.1.2022 do 1.2.2022 Autor: Jagrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

veřejný opatrovník / opatrovnice na oddělení sociální a terénní práce Odboru sociálních věcí

a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní zajišťování agendy veřejného opatrovnictví, kde město Rumburk bylo ustanoveno opatrovníkem

 • zajišťování péče o naplnění opatrovancových práv a ochranu jeho zájmů

 • zajišťování pomoci a podpory osobám v obtížné životní situaci

 • poskytování informací osobám v oblasti sociální péče a prevence a zajišťování pomoci při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb

 • navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu

  a zprostředkování poskytnutí finanční a věcné pomoci osobám v obtížné životní situaci

 • komplexní výkon agendy péče o staré osoby nebo osoby se zdravotním postižením 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem 

Kvalifikační předpoklady:

 •  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další požadavky:

 •  základní znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

 •  praxe v sociální oblasti - výhodou

 •  základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění

 •  znalost práce na PC

 •  základní orientace v legislativě

 •  schopnost samostatně řešit úkoly, koordinování požadavků, řízení času

 •  řidičský průkaz skupiny „B“

 •  zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti, empatie

 •  dodržování etického kodexu sociálního pracovníka, zachovávání mlčenlivosti

 •  ochota dalšího vzdělávání

 Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

 

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 

 • přesné označení výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

 • motivační dopis

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce

a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 19 730,00 až 28 920,00 Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování).

Druh pracovního poměru:  na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Nabízíme:  dovolenou v délce 25 dnů, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní pojištění, regeneraci), zdravotní volno v délce 5 dnů

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. ledna 2022 do 16:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „Neotvírat - výběrové řízení OSVZ – veřejný opatrovník“ 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.Poskytnuté doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

 

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru Ing. Denisa Svobodová (tel. 412 356 290, denisa.svobodova@rumburk.cz)

 

  

V Rumburku dne 13. ledna 2022

 

Ing. Lenka Kazberuková, v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7966/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 14. 01. 2022, 10:12h