Informace z radnice - 49. týden

Publikováno: 16.12.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města se společně s místostarostou města Pimparou zúčastnil jednání s Ústeckým krajem, kde byli seznámeni se záměrem kraje odkoupit akcie Regionální rozvojové agentury. Ta je v současné době ve finančních problémech a záměrem Ústeckého kraje je agenturu konsolidovat. Město Rumburk je druhým největším akcionářem.

Finanční výbor zastupitelstva města Rumburk jednal o návrhu rozpočtu na rok 2022 a o záměrech prodeje pozemků v průmyslové zóně. Jednání se zúčastnil starosta města a místostarosta města Růžička. Finanční výbor navržený rozpočet doporučuje zastupitelstvu města schválit.

Starosta města se společně s místostarostou města Růžičkou zúčastnil jednání Komise pro sport a volnočasové aktivity. Diskutovány byly podmínky poskytování dotací a připravované akce na rok 2022.

Místostarosta města Pimpara řídil jednání s dodavatelem stavby „Revitalizace sídliště Na Valech“ o dalším postupu při dokončení stavby, o rozsahu víceprací a prodloužení termínu pro předání této stavby bez vad a nedodělků. Komunikace včetně parkovacích ploch, chodníky i veřejné osvětlení v této lokalitě budou do konce roku zprovozněny a město zde bude zajišťovat zimní údržbu. K úplnému dokončení stavby dojde vzhledem k rozsahu víceprací v květnu 2022.

Rada města Rumburk na svém jednání schválila mimo jiné smlouvu o pojištění majetku města na následující tříleté období.

Starosta města se zúčastnil online jednání Svazku obcí Sever. Byla diskutována situace ve věci autobusové linky do Prahy a rozpočtu svazku na rok 2022.