Studie revitalizace sídliště V Podhájí

Publikováno: 16.11.2021 Autor: Pánková Denisa

Vážení občané sídliště Podhájí,

město Rumburk plánuje revitalizovat zmíněné sídliště z důvodu již nevyhovujícího stavu exteriérových ploch. Záměrem je znovuoživení ploch pro příjemné bydlení a zejména rozšíření kapacity stávajícího parkování osobních automobilů o cca 300 nových parkovacích míst. Za tímto účelem si město nechalo zpracovat Studii revitalizace sídliště v Podhájí, která bude použita jako podklad pro zpracování dílčích projektových dokumentací jednotlivých etap této výstavby.

V této souvislosti Vás prosíme, abyste se vyjádřili k dané revitalizaci prostřednictvím:

  • dotazníkového šetření – dotazník prověří Vaše názory na stav sídliště,
  • připomínek ke studii – za dotazníkovou částí máte prostor na Vaše připomínky a podněty ke studii – situační výkres bude k nahlédnutí v každém vestibulu vchodu, celá studie k nahlédnutí je zveřejněna na webu města pod odkazem https://www.rumburk.cz/gallery/clanky5632/studie_podhaji.zip,
  • veřejného projednání – setkání s občany proběhne dne 25.11.2021 od 16:30 v Domě kultury Střelnice Rumburk – pozvánka je přílohou článku.

Veškerá zpětná vazba občanů bude brána v potaz a poslouží ke zpracování dalších stupňů projektových dokumentací na „Revitalizaci sídliště V Podhájí“. Na základě schválené studie a projektových dokumentací bude moci město Rumburk následně žádat o dotace na jednotlivé etapy revitalizace tohoto sídliště. 

 

Dotazníky a připomínky ke studii můžete vyplnit:

  • elektronicky prostřednictvím formuláře na https://forms.gle/obojG1gdosGhy4Mt9,
  • v papírové formě – formulář Vám bude doručen do schránky a následně vyplněný formulář předejte na podatelnu Městského úřadu Rumburk, Třída 9. května 1366/48; případně jej můžete donést 25.11.2021 na veřejné projednání do Domu kultury Střelnice.

 

Termín pro odevzdání dotazníků je do 31.12.2021.