Informace z radnice - 44. týden

Publikováno: 11.11.2021 Autor: Pánková Denisa

Starosta města společně s místostarostou Ladislavem Růžičkou projednali s ředitelem televize RTM+ plán přípravy Rumburského magazínu na příští rok.

Starosta města řešil s Odborem životního prostředí MěÚ Rumburk a Městskou policií Rumburk stížnost na pálení materiálů, které znečišťují ovzduší, v lokalitě zahrádkářské kolonie Severní.

Starosta města se zúčastnil jednání Místní akční skupiny (MAS) Český sever, kde byli starostové seznámeni s možnostmi čerpání dotací v programovém období 2022 – 2027. Zároveň bylo projednáno možné spolufinancování MAS ze strany obcí s ohledem na to, kolik financí MAS do regionu přináší.

Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+.

Místostarosta města Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Centrum POKORUM  v ulici 2. polské armády 1094/27“ a “Revitalizace sídliště Na Valech”.

Starosta města jednal se zástupci místních spolků zaměřených na cyklistiku o případné spolupráci v případě záměru vybudovat terénní cyklistické stezky.

Starosta města společně s ředitelem Městské policie Rumburk a vedoucím odboru komunálních věcí projednali plánované dopravní úpravy zvyšující bezpečnost dopravy ve městě.

Místostarosta města Jiří Pimpara se zúčastnil první schůzky tzv. “Lokálního partnerství“, které bude poradním orgánem samosprávy při řešení problémů se sociálním začleňováním a inkluzí ve městě.