Výzva k odstranění pevných překážek a údržbě zeleně u pozemních komunikací

Publikováno: 9.11.2021 Autor: Pánková Denisa

Výzva k odstranění pevných překážek a údržbě zeleně u pozemních komunikací

V poslední době u nás ve městě přibývají místa, kde se u komunikací objevují nástrahy v podobě větších kamenů, různých sloupků nebo tyčí. Občané, kteří tyto předměty umístili, si neuvědomují, že takové překážky mohou představovat vážné nebezpečí pro vozidla, cyklisty nebo děti. V zimním období předměty lemující komunikace komplikují také zimní údržbu (skrytý kámen pod sněhem může poškodit techniku či zranit obsluhu vozidla).


Z tohoto důvodu Město Rumburk, jako vlastník a správce místních komunikací, vyzývá vlastníky nemovitostí sousedících s komunikacemi, aby veškeré předměty (kameny, sloupky, výsadby aj.) umístěné na nezpevněných krajnicích vozovky odstranili. Předměty tvoří pevnou překážku a ohrožují bezpečnost na pozemních komunikacích.

 

Dále chceme občany upozornit na údržbu zeleně, kterou si vysázeli před svými ploty nebo v zahradách v blízkosti komunikací. Přerostlé stromy a keře často zasahují do průchozího profilu chodníku a do průjezdního profilu vozovky. V zimním období při zatížení větví sněhem se stav ještě zhoršuje. Pro zajištění bezpečnosti silničního provozu a ochrany zeleně tedy žádáme vlastníky, aby provedli ořez větví.

 

Termín pro odstranění se stanovuje do 30. 11. 2021.


Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, § 29 Pevná překážka:

(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.

(2) Pevnou překážku lze umístit na pozemní komunikaci pouze na základě povolení silničního správního úřadu vydaného po projednání s vlastníkem dotčené pozemní komunikace a se souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech se souhlasem Policie České republiky. Povolení lze vydat pouze za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu a že žadatel o vydání povolení zajistí na svůj náklad všechna potřebná opatření.

(3) Pevné překážky, na jejichž umístění nebylo vydáno povolení, jsou jejich vlastníci povinni odstranit na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním správním úřadem. Po marném uplynutí stanovené lhůty je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice nebo místní komunikace oprávněn odstranit pevnou překážku na náklady jejího vlastníka.


Citace ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 15 Silniční vegetace:

(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.

(2) Na návrh Policie České republiky nebo po projednání s ní nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník, popřípadě správce dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy3) kácet dřeviny na silničních pozemcích.


Děkujeme, že na tuto výzvu zareagujete. Jedná se o opatření pro zajištění bezpečnosti nás všech!

 

Město Rumburk

Odbor komunálních věcí

Bc. Jiří Tillner

jiri.tillner@rumburk.cz