Projekt „Retenční nádrž a dešťová kanalizace, ulice Na valech Rumburk“

Publikováno: 15.4.2021 Autor: Křemenák Petr

 EU Fondy

 

Projekt „Retenční nádrž a dešťová kanalizace, ulice Na valech Rumburk“

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo v roce 2019 v rámci 119. výzvy Operačního programu Životního prostředí 2014-2020 průběžnou výzvu pro podání žádostí o poskytnutí podpory v rámci prioritní osy 1, investiční priority 2, SC 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami. V lednu roku 2020 byla úspěšně podána žádost o podporu v rámci podporované aktivity 1.3.2.: Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu.  

Předmětem podpory je výstavba retenční nádrže s regulovaným odtokem do řeky Mandavy
pro zachycení a zpomalení dešťových vod ze zpevněných ploch v k.ú. Rumburk. Realizací projektu dojde k zadržení vody v krajině o objemu 75,90 m3.

Projekt "Retenční nádrž a dešťová kanalizace, ulice Na valech Rumburk" je částí projektu "Parkoviště a komunikace ulice Na valech", který řeší revitalizaci částí sídliště v centru města Rumburk, vybudování parkoviště, opravu komunikací, výsadbu doprovodné zeleně. Součástí výstavby parkoviště je vybudování retenční nádrže, OLK a dešťové kanalizace, tato část projektu je finančně oddělena, jedná se o samostatný stavební objekt.

Lokalita sídliště Na valech je v současné době odkanalizována do jednotné kanalizace v majetku
SVS a.s. Teplice. Při přípravě revitalizace tohoto sídliště majitel stávající kanalizace nedal souhlas
k napojení dešťových vod do jednotné kanalizace a požádal, aby v rámci této akce byla vybudována nová dešťová kanalizace svedená přímo do recipientu řeky Mandavy. Z tohoto důvodu byla jako samostatný stavební objekt uvedené revitalizace vyprojektována dešťová kanalizace včetně OLK
a akumulační jímka s řízeným odtokem. Retenční nádrž městu umožní zalévání veřejné zeleně.

Zadávací řízení vyhrála firma PORR a.s. a dne 23. 2. 2021 bylo předáno staveniště, v současné době probíhá fyzická realizace projektu.

 

Informace o projektu

  • Název projektu: „Retenční nádrž a dešťová kanalizace, ulice Na valech Rumburk“
  • Identifikační číslo EIS: CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011489
  • Celkové výdaje projektu: 3 777 850,81 Kč
  • Celkové způsobilé výdaje projektu: 851 101,21 Kč
  • Dotace EU: 723 436,02 Kč
  • Vlastní zdroje žadatele: 3 054 414,79 Kč
  • Nezpůsobilé výdaje projektu: 2 926 749,60 Kč