Informace z radnice - 21. a 22. týden

Publikováno: 7.6.2021 Autor: Pánková Denisa

21. týden na radnici v Rumburku

Starosta jednal společně se zástupcem oddělení IT s dodavatelskou firmou ve věci modernizace kamerového systému města. Jednalo by se o výměnu jádra systému, serveru a software.

Proběhlo zasedání hodnotící komise veřejné zakázky na výměnu svítidel veřejného osvětlení v rámci dotačního programu Efekt2021.

Starosta jednal se zástupcem O2 o možnosti spolupráce města na strategických projektech O2 mimo tradiční portfolio společnosti. Jedná se především o kybernetickou bezpečnost a řízení dopravy.

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci na „Pořízení ochranných prostředků pro jednotku SDH Rumburk“ a na „Rekonstrukci historického kamenného mostu v Horním Jindřichově“.

Za účasti místostarosty Pimpary proběhly pravidelné kontrolní dny na rozestavěných stavbách (Centrum POKORUM v ulici 2. polské armády 1094/27; Rekonstrukce střešních nástaveb domu č.p.18-20 ve Vrchlického ulici; Most Sukova ulice vedle zimního stadionu). Na mostu v Sukově ulici došlo ke komplikacím při přeložkách plynu, plánované uzavření mostu se posouvá až do letních prázdninových měsíců, o přesném termínu uzavření mostu budou občané i organizace informováni minimálně 14 dní předem.

Zajištění bezbariérovosti Základní školy U Nemocnice a modernizace učebny fyziky.

Město obdrželo od Domu dětí a mládeže Rumburk sponzorské dary pro záchytné kotce v celkové výši 19.793 Kč. Jedná se především o krmivo.

Starosta Lumír Kus společně s místostarostou Ladislavem Růžičkou položili věnce k památníku rumburské vzpoury v Novém Boru na lesním hřbitově k výročí popravy vzbouřenců.

22. týden na radnici v Rumburku

Město obdrželo protokol kontroly výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům města Rumburk. Kontrolou nebylo zjištěno porušení zákona o obcích, zákona o svobodném přístupu k informacím a správního řádu.

Město obdrželo od Nadace ČEZ dotaci ve výši 100 tisíc Kč na osvětlení přechodu u školy Pastelka na Jiříkovské ulici.

Rada města projednala a doporučila zastupitelstvu města ke schválení závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2020.

Starosta se sešel s generálním ředitelem Krajské zdravotní, a.s. a současným ředitelem rumburské nemocnice Petrem Malým a jednali o stavu a budoucnosti rumburské nemocnice. Více informací otiskneme v Rumburských novinách.

Místostarosta Pimpara se zúčastnil kontrolních dnů na stavbách „Revitalizace sídliště Na Valech“ a „Centrum POKORUM v ulici 2. polské armády 1094/27”.