Výběrové řízení - Úředník / úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociální a terénní práce

Publikováno: 16.11.2020 do 7.12.2020 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Starosta města Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/ úřednice Odboru sociálních věcí

a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

oddělení sociální a terénní práce

 

Místo výkonu práce:

 •  územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • poskytování odborného sociálního poradenství, vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí, posuzování celkového stavu a příčin negativních jevů, navrhování preventivních a provádění okamžitých opatření podle aktuálního stavu, vykonávání činností sociálního kurátora, práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
 • nebo

  vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

 • spolehlivost a časová flexibilita

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

 • uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)

 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty

 • ochota celoživotního vzdělávání

Další předpoklady:

 • zdravotní způsobilost dle § 110 zák. č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách k výkonu funkce

  sociálního pracovníka

 • schopnost samostatného rozhodování

Výhodou:

 • praxe v sociální oblasti ve veřejné správě

 • zkouška odborné způsobilosti s odbornou částí v sociálních službách

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 •  jméno, příjmení a titul uchazeče

 •  datum a místo narození uchazeče

 •  státní příslušnost uchazeče

 •  místo trvalého pobytu uchazeče

 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 •  datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností

 • motivační dopis

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10.  platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 21.260,- až 31.240,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování, zvláštní příplatek)

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní  nebo životní připojištění, regeneraci), 4 dny sick days

Pracovní poměr: na dobu neurčitou,  plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  leden 2021

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 04.12.2020 do 11.00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Obálku označte textem: Výběrové řízení OSVZ – úředník/ úřednice sociální a terénní práce, neotvírat

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

V Rumburku dne 16. listopadu 2020

Ing. Lumír Kus v. r.

starosta města

 

Soubory ke stažení

clanky7606/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 16. 11. 2020, 16:06h