Výběrové řízení - Úředník / úřednice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Publikováno: 16.11.2020 do 7.12.2020 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Starosta města Rumburk dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Úředník/ úřednice Odboru sociálních věcí

a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

   oddělení sociálně právní ochrany dětí

 

Místo výkonu práce:

 •  územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství; poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu

  nebo

  vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

 • vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu

 • spolehlivost a časová flexibilita

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

 • uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)

 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty

 • ochota celoživotního vzdělávání

Další předpoklady:

 • zdravotní způsobilost dle § 110 zák. č. 108 /2006 Sb. o sociálních službách k výkonu funkce

  sociálního pracovníka

 • rozhodnost při řešení složitých kazuistik

Výhodou:

 • praxe v sociální oblasti ve veřejné správě

 • zkouška odborné způsobilosti s odbornou částí ze soc. právní ochrany dětí

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí; rodinného práva dle zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, vše v platném znění

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • místo trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností

 • motivační dopis

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 11. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 22.980,- až 33.790,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování, zvláštní příplatek)

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní  nebo životní připojištění, regeneraci), 4 dny sick days

Pracovní poměr:  na dobu neurčitou,  plný pracovní úvazek.

Předpokládaný termín nástupu:  leden 2021

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 04.12.2020 do 11.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: Výběrové řízení OSVZ – úředník/ úřednice SPOD, neotvírat

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

V Rumburku dne 16. listopadu 2020

Ing. Lumír Kus v. r.

starosta města

Soubory ke stažení

clanky7605/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 16. 11. 2020, 15:56h