Výběrové řízení - Projektový manažer/manažerka na dotační zdroje Odboru regionálního rozvoje a investic

Publikováno: 6.10.2020 do 22.10.2020 Autor: Jagrová Ivana

 

Starosta města Rumburk, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  

 

Projektový manažer/ manažerka na dotační zdroje odboru regionálního rozvoje a investic

Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování vyhledávání využití možných dotačních zdrojů

 • zajišťování přípravy koncepčních návrhů pro využití dotačních programů a strukturálních fondů

 • zajišťování přípravy na podávání žádostí ze všech dostupných dotačních titulů

 • podílení se na jednáních ve věci rozvoje města Rumburk

 • úzká spolupráce s regionálními rozvojovými agenturami 

Obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, dosažení věku 18 let

 • občanská a morální bezúhonnost, svéprávnost

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání (zaměření ekonomické, technické, stavební nebo strojní výhodou)

Jiné požadavky:

 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • základní znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Internet)

 • praktická znalost problematiky přípravy a řízení projektů spolufinancovaných z EU

 • komunikativnost, organizační schopnosti, vystupování

 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě

 • znalost práce MS 2014+

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení

 • jméno, příjmení a titul uchazeče

 • datum a místo narození uchazeče

 • státní příslušnost uchazeče

 • adresa trvalého pobytu uchazeče

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

 • písemné zpracování libovolného vzorového projektového záměru včetně žádosti o dotaci

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové zařazení: 10. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 21 260,- až 31 240,- Kč podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování nebo prokázání odbornosti)

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá

Předpokládaný termín nástupu:  po ukončení výběrového řízení dle dohody

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní  nebo životní připojištění, regeneraci), 4 dny sick days

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. 10. 2020 do 16:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: Výběrové řízení ORRI – projektový manažer/manažerka na dotační zdroje doba neurčitá - neotvírat

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou.

Případné dotazy zodpoví vedoucí odboru paní Ing. Dagmar Mertlová (tel. 412 356 233,   e-mail: dagmar.mertlova@rumburk.cz)

V Rumburku, dne  6. října 2020

Ing. Lumír Kus, v. r.

starosta města

 

Soubory ke stažení

clanky7573/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 06. 10. 2020, 06:36h