Výběrové řízení - Úředník / úřednice Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu - oddělení dopravy - registr vozidel

Publikováno: 7.7.2020 do 11.8.2020 Autor: Jagrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

Úředník / úřednice Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu

oddělení dopravy - registr vozidel

 

Místo výkonu práce:

 •  Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon státní správy na úseku dopravy – zajišťování agendy evidence vozidel a posuzování technické způsobilosti vozidel

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky

 • dosažení věku 18 let

 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem 

Požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Další předpoklady:

 • znalost zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 • vysoké pracovní nasazení, schopnost analyticky a koncepčně myslet

 • dobrá uživatelská znalost práce na PC (programy Word, Excel, Outlook)

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič)

 • komunikativnost, samostatnost v rozhodování, zodpovědnost a spolehlivost

 • ochota dalšího vzdělávání

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě nebo v oboru

 • zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel

 • znalost německého nebo anglického jazyka 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení funkce výběrového řízení, o kterou se uchazeč zajímá

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče

 •   datum a místo narození uchazeče

 •   státní příslušnost uchazeče

 •   místo trvalého pobytu uchazeče

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail

 •   datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které uchazeči / uchazečky připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadovaných činností

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Platové zařazení:  9. platová třída dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády

č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (platové rozpětí od 19 730 Kč až 28 920 Kč měsíčně, podle zápočtu let odborné praxe, osobní příplatek po zapracování)

 

Předpokládaný termín nástupu:  září 2020

Pracovní poměr:  doba neurčitá, rozsah pracovní doby 40 hodin týdně (tj. úvazek 1,0)  

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, penzijní nebo životní připojištění, regeneraci), 4 dny sick days

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, abyji vyhlašovatelobdržel nejpozději dne 10. 08. 2020 do  16:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem:  Výběrové řízení OCDSŽÚ – úředník – oddělení dopravy – registr vozidel, neotvírat.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Bližší informace k náplni práce Vám poskytne vedoucí odboru paní Ing. Jana Kusová (tel. 412 356 297, jana.kusova@rumburk.cz)

  

V Rumburku dne 7. července 2020

 

Ing. Lenka Kazberuková v. r.

tajemnice Městského úřadu Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7503/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 07. 07. 2020, 09:37h