Výběrové řízení - Sociální pracovník / pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk - oddělení sociálně právní ochrany dětí- doba určitá

Publikováno: 17.2.2020 do 10.3.2020 Autor: Jagrová Ivana

 

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

oddělení sociálně právní ochrany dětí – doba určitá

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství; poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace,

 • zajišťování sociálně právní ochrany dětí.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku; sociální a humanitární práci; sociálně právní činnost; charitativní a sociální činnost; sociální politiku; sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.       

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí; znalost rodinného práva dle   zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění;    základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,

 • základní orientace v legislativě, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost,

 • psychická odolnost, schopnost samostatně řešit úkoly,

 • znalost práce na PC (MS Office),

 • řidičský průkaz skupiny „B“,

 • schopnost citlivého přístupu při jednání s klienty.

Výhodou:

 • praxe v oblasti sociálně právní ochrana dětí, v práci s dětským klientem,

 • zvláštní odborná způsobilost s odbornou částí ze soc. právní ochrany dětí,

 • praxe ve veřejné správě.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •    přesné označení výběrového řízení,

 •    jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •    datum a místo narození uchazeče,

 •    státní příslušnost uchazeče,

 •    adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •    číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •    kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •    datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • motivační dopis,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 11. platová třída (nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Druh pracovního poměru:  doba určitá (zástup za MD a RD, maximálně cca 3 roky),  plný pracovní úvazek.

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 09. 03. 2020 do 16,00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Sociální pracovník  OSPOD“ – doba určitá

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

V Rumburku, dne 17. února 2020

Mgr. Dagmar Žáková, v. r .

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky7043/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 17. 02. 2020, 14:00h
clanky7043/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 17. 02. 2020, 14:00h