Výběrové řízení - Administrativní pracovník/pracovnice Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk - oddělení dopravy

Publikováno: 10.2.2020 do 27.2.2020 Autor: Jagrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Administrativní pracovník/pracovnice Odboru civilně

a  dopravně správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk

oddělení dopravy

                              

Místo výkonu práce:

 •  územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku ve vymezeném dílčím úseku, spočívajících ve vedení spisů a zajišťování vypravování písemností oddělení dopravy.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 •  střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 •   velmi dobrá znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.)

 •   dobré komunikační a organizační schopnosti,

 •   samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost,

 •   praxe v oblasti administrativy.

Výhodou:

 •    znalost zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích,

 •    řidičský průkaz skupiny „B“,

 •    znalost německého nebo anglického jazyka.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •   datum a místo narození uchazeče,

 •   státní příslušnost uchazeče,

 •   adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •   datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 8. platová třída (nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle ZP).

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek.

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky:písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, abyji vyhlašovatelobdržel nejpozději dne 26. února 2020 do  16.00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení Administrativní pracovník OCDSŽÚ“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

Rumburk 10. února 2020

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky7039/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 10. 02. 2020, 13:31h
clanky7039/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 10. 02. 2020, 13:31h