Územní plán Rumburk - veřejné projednání návrhu územního plánu

Publikováno: 13.11.2019 Autor: Jakouběová Petra

Dne 7. 11. 2019 byla zveřejněna veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu Rumburk a vyhodnocení vlivů územního plánu Rumburk na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením §52 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Veřejné projednání se bude konat v pondělí 30. prosince od 14.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Rumburk (číslo dveří A34, 5. podlaží výtahem).

Všechny dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí na Odboru regionálního rozvoje a investic, úřad územního plánování (viz veřejná vyhláška), v elektronické podobě na následujících odkazech:

- úřední deska

https://eportal.rumburk.cz/wab/eud/EudDetail.action?id_vyves=3199

- Odbor regionálního rozvoje a investic, články odboru

https://www.rumburk.cz/cz/obcan-odbory-mestskeho-uradu-odbor-regionalniho-rozvoje-a-investic.html?id_clanky=6929

 

Námitky proti návrhu územního plánu dle §52 odst. 2 stavebního zákona mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti a to dle §52 odst. 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladujících dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Své připomínky k návrhu územního plánu dle §52 odst. 3 stavebního zákona může uplatnit každý a to nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50 SZ) změněny.

Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně, případně v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, nebo datovou schránkou.

K námitkám a připomínkám mají občané k dispozici připraven jednoduchý formulář (viz odkazy). Všechny podrobnější informace jsou zveřejněny ve veřejné vyhlášce.