Výběrové řízení - Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 1.11.2019 do 21.11.2019 Autor: Jagrová Ivana

 

Starosta města Rumburk v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a dle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění, o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

                                                                                                       vyhlašuje

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovní pozice 

VEDOUCÍ / HO ÚŘADU – tajemnici / tajemníka

Městského úřadu Rumburk

Místo výkonu práce:

 •    Rumburk

Charakteristika vykonávané činnosti:

 •    plnění úkolů tajemníka dle ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

 •    plnění úkolů dle zákona č. 312/2000 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

     a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“),

 •    plnění úkolů v samostatné i přenesené působnosti,

 •    komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců města,

 •    řízení a koordinace všech činností městského úřadu, vydávání vnitřních směrnic,

 •    příprava podkladů a účast na zasedáních rady města a zastupitelstva města,

 •    plnění úkolů rady města a zastupitelstva města.

Předpoklady pro výkon funkce dle § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky, který ovládá český jazyk,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění,

 • nejméně tříletá praxe:

 1. jako vedoucí zaměstnanec, nebo

 2. při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu, nebo

 3. ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

  Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Jiné požadavky:

 • znalost zákonných norem pro veřejnou správu (zvláště zákon o obcích, zákon o úřednících územních samosprávných celků, zákoník práce, správní řád),

 • praxe v řízení většího kolektivu zaměstnanců,

 • komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi,

 • schopnost rychlé orientace v nové problematice,

 • vysoké pracovní nasazení, organizační a rozhodovací schopnosti,

 • časová flexibilita,

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,

 • odolnost vůči stresu,

 • uživatelská znalost práce na PC,

 • řidičské oprávnění skupiny „B“.

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti,

 • absolvování vzdělávání vedoucích úředníků,

 • základní znalost města Rumburk a správního obvodu obce s rozšířenou působností,

 • znalost cizího jazyka.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • místo trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní spojení,

 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • motivační dopis v rozsahu nejvýše 1 strany formátu A4, koncepci městského úřadu s následnou prezentací při ústním jednání,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (popř. kopie dokladu o získání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti či vzdělávání vedoucích úředníků),

 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 ve spojení s § 4 zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče, narozené po 01.12.1971),

 • čestné prohlášení o splnění předpokladů stanovených v § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků.

 

Platové zařazení: 12. platová třída -  zařazení  do platové třídy je v souladu s NV  č.  222/2010  Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; odměňování se řídí  NV  č.  341/2017  Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou (plný pracovní úvazek, 6 měsíců zkušební doba).

Předpokládaný termín nástupu:  01. 02. 2020, případně později dle dohody.

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 20. listopadu 2019 do 12:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, Ing. Lumír Kus, starosta města, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení tajemník / tajemnice Městského úřadu Rumburk.“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Poskytnuté doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

 

V Rumburku, dne 1. 11. 2019

 

Ing. Lumír Kus, v. r.

 

starosta města Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6925/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 01. 11. 2019, 10:59h
clanky6925/cestne_prohlaseni_vedouci.doc27 KBcestne_prohlaseni_vedouci.docvloženo: 01. 11. 2019, 10:59h